Storm Eunice: wat te doen bij stormschade?

Op 18 februari trok storm Eunice een spoor van vernieling door ons land. Met heel wat schade als gevolg. Ook in de Vlaamse bossen was dat het geval. Wat moet u doen wanneer u schade heeft ondervonden in uw bos?

Zet veiligheid steeds voorop. Wanneer dat niet nodig is begeef u dan niet in het bos terwijl de storm nog niet gaan liggen is. Zorg er ook voor dat ook bezoekers het bos niet betreden. Waar afgewaaide takken of gevelde bomen over de boswegen zijn terechtgekomen sluit je de weg af. Dat kan eenvoudig met rood/wit markeringslint. Voor afhangende takken of hangende bomen langs de openbare weg kan je de brandweer bellen.

Is de storm gaan liggen dan dient u zo snel mogelijk de schade te inventariseren. Maak overvloedig foto’s van de schade. Beschikt u over een bossenverzekering die stormschade dekt dan kan u de foto’s doorsturen naar de verzekering. De foto’s kunnen later ook gebruikt worden als bewijsvoering dat het stormschede betreft en geen onvergunde velling. Voor de meeste verzekeringen spreekt men pas over stormschade als verschillende bomen (10 à 15) geveld zijn. Schade aan gebouwen of voertuigen dienen eerst geclaimd te worden via de familiale, burgerlijke aansprakelijkheids- of familiale verzekering. Pas wanneer deze verzekeringen de schade niet uitkeren kan u terecht bij uw bossenverzekering zo u inschreef op de burgerlijke aansprakelijkheid.

Ga niet meteen over tot de velling van de bomen! Beperk het ingrijpen tot bomen die een gevaar vormen voor de directe omgeving. Wees uitermate voorzichtig met bomen die nog onder spanning staan. Vaak is het aan te bevelen om deze te laten vellen door een professional.

Wanneer er acuut gevaar is in bosverband (veiligheid van andere bomen, van bezoekers of van infrastructuur) kan je dode bomen, bomen met takbreuk na stormschade, half hangende bomen over wegen kappen zonder kapmachtiging. Meld de kapping binnen de 24 uur aan Natuur en Bos (voeg foto’s toe die aantonen dat er acuut gevraa was). Is er geen acuut gevaar meld de kapping dan minstens 14 dage voor het uitvoeren van de kapping schriftelijk aan Natuur en Bos (voeg ook hier de nodige foto’s toe). Binnen de 6 maanden na de kapping dien je de nodige herstelmaatregelen voor te leggen aan Natuur en Bos.

Opgelet: van 1 april tot 30 juni is het schoontijd (de periode waarin het bos niet geëxploiteerd en geruimd mag worden omwille van de broedperiode van vogels, de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van kwetsbare vegetaties of om andere ecologische redenen). Ga dus meteen aan de slag en informeer Natuur en Bos zo snel mogelijk van de schade.

Hoe Natuur en Bos bereiken?

Antwerpen: aves.ant@vlaanderen.be
Limburg: aves.lim@vlaanderen.be
Oost-Vlaanderen: aves.ovl@vlaanderen.be
Vlaams-Brabant: aves.vbr@vlaanderen.be
West-Vlaanderen: aves.wvl@vlaanderen.be

Editie 91

juni – juli – augustus // 2021

Editie 91 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de wetstraat
 • Koolstoflandbouw
 • Biotoopverbetering en -herstel in beboste jachtgebieden: een praktijkvoorbeeld
 • Save the date: Ledendag Landelijk Vlaanderen 2021
 • Digitale consultatie kapmachtiging door de notaris
 • Hoe redden we akker- en weidesoorten?
 • Natuurlijke graslanden in een landbouwmodel
 • Nieuwsflash
 • Als goede leerlingen gestraft worden…
 • Panelen voor landeigenaars vanaf nu verkrijgbaar bij Landelijk Vlaanderen
 • Interview met Matthias Francken, directeur Herita
 • Landgoed in de kijker: Wildlife Estates Label voor landgoed De Muncken
 • Neemt uw brandrisico toe?
 • Soort in de kijker
 • Stand van zaken omzetting uitgebreide bosbeheerplannen
 • Neem deel aan de Baillet Latour Prijs voor het leefmilieu 2021

Bijlage: Landeigenaar 91

Dunnen voor meer biodiversiteit en een betere groei!

Dunnen voor meer biodiversiteit en een betere groei!

Het kappen van bomen ligt dezer dagen bijzonder gevoelig. En terecht. Het weinige bos dat we nog hebben in Vlaanderen moet met grote zorg in stand gehouden en uitgebreid worden. Maar in het duurzaam beheer van bestaande bossen worden ook bomen gekapt zonder dat dit leidt tot minder bos. Wist je dat weldoordachte kappingen de biodiversiteit, het klimaat en de economie bevorderen? Waarom dit belangrijk is voor de samenleving leggen we hieronder haarfijn uit.

Het kappen van bomen ligt dezer dagen bijzonder gevoelig. En terecht. Het weinige bos dat we nog hebben in Vlaanderen moet met grote zorg in stand gehouden en uitgebreid worden. Maar in het duurzaam beheer van bestaande bossen worden ook bomen gekapt zonder dat dit leidt tot minder bos. Wist je dat weldoordachte kappingen de biodiversiteit, het klimaat en de economie bevorderen? Waarom dit belangrijk is voor de samenleving leggen we hieronder haarfijn uit.

Ontbossing is niet hetzelfde als kapping

Vooreerst leggen we uit wat het verschil is tussen een ontbossing en een kapping. Bij een ontbossing worden de bomen namelijk gekapt met de bedoeling de grond voor andere doeleinden te gebruiken (woningbouw, industrie, landbouw of open natuur). Er moet principieel zoveel mogelijk vermeden worden dat er in Vlaanderen ontbost wordt. Indien ontbossing in het kader van goed onderbouwde projecten toch onvermijdelijk is, dan moet het bos meteen volwaardig elders gecompenseerd worden.

Bij kappingen daarentegen worden de bomen als dusdanig verwijderd, maar blijft het bos behouden. Na het oogsten van het hout, worden er opnieuw bomen geplant of wordt er gewerkt met natuurlijke verjonging. Kappingen kunnen plaatsvinden in het kader van een goedgekeurd natuurbeheerplan.

Uitdunnen

Een jonge boom in een opgroeiend bos strijdt letterlijk om zijn plek in het licht van de zon. Hiervoor gaat hij de competitie aan met zijn buurbomen. Snelle groeiers overschaduwen hun buren die langzaam wegkwijnen. In natuurlijke omstandigheden, zonder menselijk ingrijpen, zal door die competitie het aantal bomen door natuurlijke sterfte dus systematisch afnemen. Al eeuwen vervangen bosbeheerders echter deze natuurlijke selectie door een weloverwogen beheerselectie. Daarbij wordt deze natuurlijke sterfte geïmiteerd door selectieve kappingen (ook wel uitdunnen genoemd). Gemiddeld om de 10 jaar geeft de bosbouwer de mooiste en gezondste bomen meer groeiruimte en stimuleert hij/zij natuurlijke verjonging. Dit beheer leidt tot een structuurrijk bos met dikke, stormvaste en gezonde bomen, licht op de bodem voor bloeiende kruiden en struiken, bestuivende insecten en voedsel voor het wild.

In weldoordacht duurzaam bosbeheer wordt minder gekapt dan er bijgroeit – gemiddeld tussen 1/3de en 2/3de van de periodische bijgroei van het bosbestand – zodat de houtvoorraad in het bos gestaag blijft toenemen. De duurzaamheid van de houtoogst in Vlaamse bossen staat daarenboven onder permanent toezicht van de Vlaamse overheid. De laatste 10 jaar bleef het volume hout in de Vlaamse bossen dan ook steeds verder toenemen tot het huidige niveau van 270 kubieke meter per hectare.

In essentie oogsten de huidige generaties bosbeheerders de inspanningen van hun voorgangers van 5 generaties terug, en investeert elke generatie beheerders opnieuw haar deel in het bos van de verre toekomst. Zo zijn de mooiste bossen zoals Zoniën en Meerdaal, het resultaat van tientallen generaties bosbeheerders die elk hun verantwoordelijkheid in het duurzaam bosbeheer hebben opgenomen.

Biodiversiteit

Bossen en de natuur errond zijn een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. Ze zijn ook van groot belang bij het voorkomen en opvangen van de klimaatverandering. Ze nemen CO2 op, zorgen voor verkoeling, werken als een spons bij intense buien en zijn nog altijd vochtig in periodes van lange droogte. Volgens de Natuurwaardeverkenner van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is bos het grondgebruik dat de meeste ecosysteemdiensten levert. In het belang van het leven op aarde moeten we onze bossen daarom zoveel mogelijk koesteren en beschermen.

Economie

Met meer dan 50.000 werknemers, 15.669 bedrijven en een jaaromzet van meer dan € 8 miljard in 2018 (Panorabois, 2019) zijn bosbeheer en houtverwerking een niet te onderschatten economische sector in Vlaanderen. Mensen houden immers van hout: dat zien we in elke huiskamer. We voelen ons ermee verbonden en omringen ons er graag mee. Niet onlogisch, want hout is een warm, mooi en hernieuwbaar natuurproduct. Maar is het wel logisch dat we meer dan 90% van het hout dat we hier verwerken uit het buitenland halen? Waarom produceert Vlaanderen niet zelf meer hout? Des te meer omdat dit echt wel kan samengaan met meer biodiversiteit en een beter klimaat ? En zoals hierboven al uitgelegd, kan dit perfect: door onze bossen oordeelkundig te beheren, creëren we biodiverse bossen die hout produceren voor de lokale bio-economie, maar daarnaast ook nog tal van andere ecosysteemdiensten verlenen, niet in het minst in het kader van onze strijd tegen de klimaatverandering.

Gerichte kappingen en weloverwogen aanplantingen zorgen voor gemengde, soortenrijke bossen die weerbaar zijn tegen de klimaatverandering. Ze hebben een hoge belevingswaarde bij recreanten en spelende kinderen. Onderzoeken zoals de tweede Vlaamse bosinventaris of de Natuurrapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) tonen aan dat de diversiteit in onze – beheerde – bossen erop vooruit gaat en dat ze koploper zijn in het verlenen van ecosysteemdiensten aan onze maatschappij.

Ook voor het klimaat is het weldoordacht kappen van bomen een goede zaak. Hoogwaardig gebruik van hout legt immers voor lange termijn koolstof vast terwijl de vrijgekomen ruimte in het bos via fotosynthese van nieuwe bomen extra koolstof opneemt. Bovendien vervangt hout veelal het gebruik van andere grondstoffen met een veel hogere koolstofvoetafdruk.

Langetermijnvisie

Deze argumenten nemen niet weg dat het kappen van bomen de emoties beroert. Waar het draagvlak voor hout groot is, is het er voor houtkap veel minder. En daar hebben we begrip voor. Maar de bomen van vandaag zijn het resultaat van ettelijke generaties bosbeheerders die met respect en vaak veel expertise hun bossen hebben beheerd. De kappingen van vandaag passen in een langetermijnvisie waarbij we niet alleen een duurzame en hernieuwbare grondstof blijven produceren, maar tegelijkertijd onze bossen ook voorbereiden op een snel veranderende omgeving waarin aspecten als belevingswaarde, circulaire bio-economie, klimaatweerbaarheid en het behoud van biodiversiteit een steeds belangrijkere rol zullen spelen.

Samen streven naar een evenwicht tussen ecologie, maatschappij en economie is in ieders belang. De bos- en houtsector werkt actief mee aan een duurzaam bosbeheer in dienst van iedereen en mét respect voor het bos en zijn bomenpatrimonium in Vlaanderen en daarbuiten.

Editie 90

maart – april – mei // 2021

Editie 90 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de wetstraat
 • Interview met minister Zuhal Demir
 • Het goederenrecht grondig aangepast
 • Landelijk Vlaanderen vzw verzet zich tegen openbaarmaking gelekte kadastrale gegevens
 • In memoriam: Sadi Claeys
 • Doelstellingen niet behaald? Geen probleem!
 • Ledenvoordeel: financiële steunmaatregel bij de aanplanting van bomen
 • Landgoed in de kijker: het kasteeldomein van Westmalle
 • Op stap met Alan Phillips, over problemen toegankelijkheid
 • Een Vlaams bos: hoe ziet dat eruit en hoe wordt dat beheerd?
 • Koninklijk bezoek aan het kasteel van Laarne
 • Soort in de kijker
 • Archeologisch onderzoek op maat van de landeigenaar
 • Nieuwsflash
 • Europa’s voedsel- en landgebruik: zijn we akkoord over de inrichting die we uitgaan?

Bijlage: Landeigenaar 90

Enquête voor boseigenaars en bosbeheerders

Onlangs stuurde de Belgische Houtconfederatie, FEDUSTRIA, InduFed, FEBHEL en een 40-tal prominente houtverwerkende organisaties die Belgisch hout op de markt brengen en verwerken, een open brief naar alle Belgische boseigenaars en bosbeheerders. In deze brief kaarten ze de groeiende vraag naar gecertificeerd hout aan. 
 
Vanuit het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos (APB-NB) vinden wij het belangrijk om uw visie rond certificering te kennen. Vandaar dat we aan de hand van een korte enquête de bereidwilligheid van boseigenaars en beheerders om hun bos te laten certificeren in kaart willen brengen. 

Uw feedback is tevens belangrijk om de markt voor de (toekomstige) boseigenaars in Vlaanderen in te schatten. Deze enquête neemt slechts 5 minuten in beslag. U kan deelnemen tot 15 januari 2021.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête.
Hartelijk dank voor uw deelname!
APB-NB

Editie 88

september – oktober – november // 2020

Editie 88 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Uit de wetstraat
 • 4.000 ha meer bos voor Vlaanderen
 • Stem nu op jouw favoriete provinciale laureaat van de ‘Baillet Latour Boom van het Jaar Wedstrijd 2020’
 • Publi-artikel: Een aanzet tot bebossing
 • Bosbeheerplan wordt natuurbeheerplan
 • Klimaatverandering en boomsoortenkeuze
 • Publi-artikel: Soilfeed Silva: Natuurlijke oplossing voor gezondere bossen
 • Landgoed in de kijker: De productieve bossen van de familie Claes
 • Soort in de kijker
 • Is jouw bos goed verzekerd?
 • Een blik op de kenmerken van bos in Vlaanderen
 • Welk toekomstig beleid voor bos inzake gezondheid en natuur?
 • Nieuwsflash
 • De bosteller

Bijlage: Landeigenaar 88