Het geheel van regels over de ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige vergunningen wordt in de “Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” (vertaling in het Frans) verzameld.

De Codex behandelt volgende onderwerpen: RSV, administratieve en adviesorganen, RUP, stedenbouwkundige voorschriften, voorkooprechten, compensaties, grote projecten, vergunningen, gemeentelijke plannenregisters, zonevreemdheid, planologische attesten, weekendverblijven en handhaving. Een aantal besluiten van de Vlaamse Regering bepalen de concrete modaliteiten.

Stedenbouwkundige verordeningen worden op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau bepaald, teneinde de technische kwaliteit en de esthetische waarde van de gebouwen, de toegankelijkheid, de kwaliteit van de wegen, de afwatering, het groen, het reliëf, … te garanderen. Zij kunnen verplichtingen bij het afleveren van vergunningen opleggen en normen vastleggen.

De handleiding behandelt slechts enkele punten van de Codex.

De verschillende thema’s van het Ruimtelijk Ordeningsbeleid zijn: