Recht van voorkoop ‘natuur’

Dit recht van voorkoop werd ingesteld om de verwerving van gronden voor maatschappelijke doeleinden omtrent natuur te bevorderen en de begunstigden zijn het ANB en de erkende terreinbeherende verenigingen (voor zover zij het betrokken onroerende goed al in huur of in erfpacht hebben). Het recht van voorkoop van het ANB primeert. Het recht van voorkoop ‘natuur’ geldt:

  • • binnen natuurinrichtingsprojecten (zie punt 433.2), onafhankelijk van de gewestplanbestemming. De erkende terreinbeherende verenigingen beschikken hier over een recht van voorkoop voor de gronden die ze in huur of erfpacht hebben;
  • • voor alle percelen die deel uitmaken van een Vlaams of erkend natuurreservaat, zonder dat hiervoor enige verdere afbakening noodzakelijk is. In de erkende reservaten hebben de erkende terreinbeherende natuurverenigingen een recht van voorkoop voor de onroerende goederen die zij in huur of erfpacht hebben;
  • • in de uitbreidingszones van erkende en Vlaamse reservaten. De kaart van de uitbreidingszones
  • • voor de percelen gelegen in het VEN (tenzij de Vlaamse Regering uitdrukkelijk vermeldt dat voor een gedeelte van het VEN geen recht van voorkoop geldt) en eventueel in door de Vlaamse Regering afgebakende gebieden in het IVON.

De oppervlakte met die voorkooprechten bedraagt nu ongeveer 99.000 ha; daarvan wordt ongeveer 800 ha/jaar te koop aangeboden waarvan 100 ha/jaar feitelijk aangekocht wordt.

Andere Voorkooprechten: