De Afdeling “Ruimtelijke Planning” (van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Onroerend erfgoed):

  • bereidt het Vlaamse beleid rond ruimtelijke planning voor en bouwt expertise op voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en een geïntegreerde afweging van de verschillende ruimtebehoeften;
  • maakt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) op en zorgt voor de uitvoering, de monitoring en de actualisatie ervan;
  • maakt de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op;
  • bereidt het grondbeleid voor;
  • volgt de provinciale ruimtelijke planningsprocessen.

Het “Agentschap Ruimte en Erfgoed Vlaanderen” is bevoegd voor het dagelijks beleid van de ruimtelijke ordening.

De gemeenten krijgen geleidelijk aan meer bevoegdheid op gebied van ruimtelijke ordening. Zij kunnen het statuut van “ontvoogde gemeente” krijgen als zij aan 5 criteria beantwoorden en behandelen dan lokaal de vergunningsaanvragen. Tegenwoordig hebben 80 gemeenten dit statuut verkregen.

Strategisch Advies

Op Vlaams niveau werd een strategische adviesraad opgericht voor de ruimtelijke ordening en het erfgoed onder de naam van SARO (“Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed”). Deze geeft strategische adviezen aan de minister en aan het Vlaams Parlement, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief.www.sarovlaanderen.be

De VLACORO (“Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening”) is een technisch en administratief adviescomité voor de technische stedenbouwkundige vraagstukken op gewestelijk niveau. Het wordt ontbonden in 2011 en de taken worden verdeeld tussen de SARO en de administratie.

Een PROCORO (“Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening”) bestaat in elke provincie voor de provinciale materies (voornamelijk de planologische wijzigingen). De meeste gemeenten hebben een GECORO (“Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening”) samengesteld. Landelijk Vlaanderen zet haar leden aan om hieraan deel te nemen en kan ze ondersteunen in hun initiatieven.

Privéactoren

Er bestaan talrijke verenigingen die verbonden zijn aan de vastgoedsector, de bouw, het notariaat, de deskundigen, …

Landelijk Vlaanderen heeft samen met verenigingen uit de vastgoedsector een vzw opgericht onder de naam “VLORO” (Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en Huisvesting), teneinde lobby- en overlegacties met de overheid op gebied van ruimtelijke ordening te coördineren.