Het soortenbeleid was het onderwerp van verschillende reglementaire beschikkingen. Een coördinatie en een update hebben het ‘soortenbesluit’ van 2009 opgeleverd. Zijn voorzien:

  • algemene beschermingsmaatregelen;
  • een actief beleid voor het behoud van de soorten, in het bijzonder door beschermingsprogramma’s per gewenste soort of groep, inbegrepen door afwijking van de individuele bescherming;
  • een mogelijkheid om tot een regeling van ‘beheer’ van soorten en bestrijden van schadelijke soorten zoals de kraaien, kauwen, … over te gaan, in zoverre er schade is aan de economische activiteit of aan de natuur.

Er bestaan eveneens regels die de schade regelen door het wild afkomstig uit ‘niet jachtzones’ of uit reservaten waar niet gejaagd mag worden.

De wetgeving op de jacht en het jachtbeleid

Vogelrijke gebieden

Vogelrijke gebieden zijn gebieden, vermeld in de bijlage van een besluit van 30 mei 2008, die werden geselecteerd op basis van de aanwezigheid van 1% van de geografische populatie van Noordwest-Europa van een soort of ondersoort van een bepaalde watervogel in dat gebied of het regelmatig voorkomen van concentraties van meer dan 20.000 watervogels.

De actieve wildbeheereenheden en jachtrechthouders stellen – in gezamenlijk overleg met de verenigingen die in dat vogelrijk gebied erkende reservaten beheren of met de overheden die in het vogelrijk gebied bos- of natuurreservaten beheren, alsmede met de lokale landbouworganisaties – maatregelen voor om verstoring van de populaties watervogels te vermijden, rekening houdende met de beschikbare gegevens inzake de verspreiding van watervogels in het betrokken gebied.

Deze maatregelen dienen betrekking te hebben op het instellen van rust- en fourageerzones en andere beschermingen. Binnen die voorgestelde zones geldt een volledig jachtverbod op waterwild en, zo nodig, op kleinwild vanaf een bepaald moment.

Lijst van vogelrijke gebieden.

Opgelet: de ‘vogelrijke’ gebieden zijn niet te verwarren met de ‘vogelrichlijngebieden’ van Natura 2000.