Uitnodiging Ledendag 2021

Uitnodiging Ledendag 2021

 

Vrijdag 1 oktober 2021

Kasteel Printhagen

Printhagendreef 4, 3720 Kortessem

Link live stream: https://landelijkvlaanderen.telemak.media

Landelijk Vlaanderen vzw heeft de eer u uit te nodigen op haar LEDENDAG 2021 in en rond kasteel Printhagen te Kortessem. Graag gaan we samen met u in discussie over hoe we in Vlaanderen meer en betere natuur kunnen realiseren via een scheidings- of verwevingsmodel. Ook gaan we in discussie met de vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement over hun ideeën en standpunten betreffende de herziening van de pachtwet.

Kasteel Printhagen, Kortessem

Printhagen was in het ancien régime een leengoed van de heren van Kortessem, dat sinds de 13de eeuw in handen was van de familie ‘van Printhagen’. Naast het kasteel bevat het gerestaureerd domein 3 schuren met een aantal nevengebouwen, een 3-tal grote paardenstallen en een dierenkeuken.

Eigenaar Frank Tans stelt het domein graag ter beschikking van Landelijk Vlaanderen voor haar Ledendag 2021.

Voorprogramma:

13:30 – 14:00: Verwelkoming
14:00 – 16:00: Rondleiding op het domein Printhagen
 

Programma

16:00: Verwelkoming door Christophe Lenaerts, voorzitter Landelijk Vlaanderen
16:05: Landelijk Vlaanderen werkingsjaar 2020-2021 en vooruitblik naar 2021-2022, Jurgen Tack, algemeen directeur Landelijk Vlaanderen

Scheiden of verweven

Steeds vaker horen we de vraag of we onze ambities met betrekking tot biodiversiteit en voedselproductie het best realiseren door grote hoeveelheden natuur te scheiden van intensieve landbouw (scheiden of landsparing) of net door natuur te verweven met extensieve landbouw (verweven of landsharing). Verschillende experten op het vlak van natuur, land- bouw, bosbouw en erfgoed evenals verschillende maatschappelijke actoren komen aan het woord en geven hun visie.

16:15: Voor- en nadelen van het scheiden- versus verwevenmodel, Maurice Hoffman, wnd. administrateur-generaal Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
16:45: Schaalvergroting in afgebakende gebieden en biolandbouw naast natuurgebieden, Steven Coenegrachts, Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld
16:55: De rol van landbouw in het Vlaamse natuurbehoud, Martin de Cock de Rameyen, managing director, Agriland
17:05: Een toekomst voor plattelandsnatuur, Jeroen Truyen, zaakvoerder Landmax
17:15: Verweven van natuur en landbouw in de praktijk: de case Berendrechtste polder”, Mischa Indeherberg, Mieco-effect
17:25: Nationale parken en landschapsparken, Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme & Jelle Vanden Berghe, Adviseur natuur kabinet Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
17:40: Hoe uw bos goed te verzekeren tegen brand en storm, Frédéric Achten, bestuurder FINEPOLIS bv

Herziening van de pachtwetgeving

Momenteel wordt in het Vlaams Parlement de herziening van de pachtwetgeving bestudeerd en bediscussieerd. We laten u graag vanop de eerste rij mee debatteren met de betrokken Vlaamse politici.

17:50: De standpunten van Landelijk Vlaanderen, Philippe Casier, ere-voorzitter Landelijk Vlaanderen
18:00: Debat: standpunten van NVA (Cathy Coudyser, Vlaams volksvertegenwoordiger), Open Vld (Steven Coenegrachts, Vlaams volksvertegenwoordiger), CD&V (vertegenwoordiger nog niet medegedeeld), Vooruit (Ludwig Vandenhove, Vlaams volksvertegenwoordiger), Groen (Chris Steenwegen, Vlaams volksvertegenwoordiger), Vlaams Belang (vertegenwoordiger nog niet medegedeeld) en interactie met publiek
18:50: Afsluiting
19:00: Receptie & netwerkmoment

Deze uitnodiging is persoonlijk. Uw uitnodiging geldt als toegangsticket.
Deelnemers wordt gevraagd een COVID Safe Ticket (app of geprint document) voor te leggen.

Inschrijven

Inschrijven kan bij voorkeur via mail (events@landelijk.vlaanderen). Graag uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres vermelden, evenals het aantal personen dat zal deelnemen aan de geleide wandeling en/of het academische deel. Wij verwachten uw inschrijving bij voorkeur voor 25 september.

Met de steun van:

 

Persbericht: Landelijk Vlaanderen vraagt bijsturing nieuw goederenrecht

Federale overheid stuurt Vlaamse regelgeving in de war!

Landelijk Vlaanderen, de vereniging van Vlaamse land-, bos-, en natuureigenaars vraagt de federale overheid om de aantasting aan het eigendomsrecht duidelijk te kaderen en de pas ingevoerde regelgeving grondig bij te sturen. Doet de federale overheid dat niet dan moeten de Vlaamse overheid en, subsidiair, de gemeentebesturen in Vlaanderen ingrijpen omtrent de aantasting van de Vlaamse bevoegdheid over de grondgebonden materies . Het nieuwe goederenrecht heeft een directe impact op Vlaamse regelgeving rond natuur, landbouw, jacht, bosbouw, toerisme, recreatie, beheer van overheidsdomeinen…

Lees hier het volledige persbericht.

SAVE THE DATE Ledendag 2021

Steeds vaker horen we de vraag of we onze ambities met betrekking tot biodiversiteit en voedselproductie het best realiseren door grote hoeveelheden natuur te scheiden van intensieve landbouw (scheiden of landsparing) of net door natuur te verweven met extensieve landbouw (verweven of landsharing). Verschillende experten op het vlak van natuur, land- bouw, bosbouw en erfgoed evenals verschillende maatschappelijke actoren komen aan het woord en geven hun visie.

Thema: scheiden of verwerven
Datum: vrijdag 1 oktober 2021
Locatie: Kasteel Printhagen – Kortessem

Printhagen was in het ancien régime een leengoed van de heren van Kortessem, dat sinds de 13de eeuw in handen was van de familie ‘van Printhagen’. Naast het kasteel bevat het gerestaureerd domein 3 schuren met een aantal nevengebouwen, een 3-tal grote paardenstallen en een dierenkeuken.

Eigenaar Frank Tans stelt het domein graag ter beschikking van Landelijk Vlaanderen voor haar Ledendag 2021.

Programma:

13:30 – 14:00: verwelkoming
14:00 – 16:00: rondleiding op het domein Printhagen
16:00: scheiden of verweven?
18:30: receptie

Overzicht giftige planten voor (landbouwhuis)dieren

Vaak ben je er als eigenaar niet van bewust, maar planten bevatten soms giftige stoffen.
Landbouwhuisdieren kunnen hier last van ondervinden. In grote mate kunnen ze zelfs dodelijk zijn, denk maar aan taxus voor paarden.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een overzicht gemaakt van de verschillende planten die al dan niet giftig zijn voor schapen, paarden, geiten en runderen.

Nieuw besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen

Het besluit geeft uitvoering aan een aantal bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, zoals gewijzigd door het decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw.

Een digitale atlas inventariseert de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en ook de publieke grachten. De atlas is raadpleegbaar op een geoloket (digitaal platform over geografische informatie). Een openbaar onderzoek regelt de vaststelling ervan en elke zes jaar wordt een nieuwe versie in openbaar onderzoek gebracht.

De bedding van een onbevaarbare waterloop wordt geacht toe te behoren aan de waterbeheerder. Een publieke gracht is een gracht die omwille van het algemeen belang door de gemeente, polder of watering beheerd wordt en als dusdanig wordt aangeduid. Publieke grachten worden door een procedure met openbaar onderzoek vastgesteld voor de overname van het beheer (niet de eigendom) en voor de beslissing om erfdienstbaarheden (enkel een recht van doorgang voor de beheerder) op te leggen die nuttig zijn voor het beheer. Een motiveringsnota geeft aan waarom de overname van het beheer nuttig is voor het watersysteem, wat de erfdienstbaarheid inhoudt en waarom een bepaalde erfdienstbaarheidszone aangewezen is. De breedte van de erfdienstbaarheidszone wordt opgenomen omdat deze, in tegenstelling tot de gerangschikte onbevaarbare waterlopen waar standaard een vijfmeterzone voor onderhoud is, kan variëren in functie van het terrein en de noodzakelijkheid en dit tot maximaal vijf meter.

Het gemeentebestuur licht de aanpalende eigenaars van het openbaar onderzoek in. Bezwaren en opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek ingediend.

De eigenaar of de gebruiker van het perceel waarop de erfdienstbaarheid rust, kan om de stopzetting van de overname van het beheer door de gemeente, respectievelijk de polder of watering of om de gehele of gedeeltelijke opheffing van die erfdienstbaarheid verzoeken. Elke belanghebbende kan verder beroep instellen bij de provincie.

De aanplant van nieuwe opgaande bomen binnen de 5 m-zone naast dergelijke waterloop is mogelijk wanneer een tussenafstand van 12 m gerespecteerd wordt. Ook de aanplant van een houtkant die regelmatig teruggezet wordt én die indien nodig voor de toegankelijkheid van de waterloop periodiek teruggezet wordt op vraag van de waterbeheerder is mogelijk. Ook bij spontane verbossing dienen  de bomen en struiken, indien nodig voor de toegankelijkheid, op vraag van de waterbeheerder teruggezet worden. Andere vormen van aanplantingen in de 5 m-zone zijn enkel mogelijk na een schriftelijke toelating van de waterbeheerder. Deze bepaling heeft  geen impact op de reeds aanwezige bomen en beplantingen.

Aangelanden van de waterloop kunnen door de waterbeheerder verplicht worden om in afrastering van de aanpalende gronden te voorzien indien deze begraasd worden. Bij afrastering bevindt het deel van de afsluiting aan de kant van de grond die aan de waterloop paalt, zich op een afstand van 0,75 m tot 1 m, landinwaarts gemeten vanaf het einde van het talud van de waterloop. De afsluiting mag niet hoger dan 1,50 m boven de begane grond zijn en is zo opgesteld dat ze geen belemmering vormt bij het onderhoud van de waterloop of ze kan weggenomen worden.

Het varen met gemotoriseerde vaartuigen op de onbevaarbare waterlopen is verboden tenzij na schriftelijke toestemming door de waterbeheerder. Niet-gemotoriseerde vaartuigen zoals de kajak en de kano zijn toegelaten. De waterbeheerder kan echter het gebruik van de waterloop permanent of periodiek beperken voor ecologie, door de aanwezigheid van fysieke obstakels zoals bruggen en duikers, voor de rustige uitoefening van het visrecht, onderhoud en andere werken of redenen van algemeen belang. De beperkingen moeten duidelijk gemotiveerd worden op basis van bijvoorbeeld natuurbeheerplannen of soortbeschermingsplannen voor het gebied of moet de beperking in de tijd strikt gerelateerd zijn aan de motivatie die aan de grondslag ligt voor de beperking. De  vaarder dient rekening  te houden met het natuurlijk karakter van de waterloop (zoals vrije meandering, natuurlijke oeverzones,…) en er is verbod om de rust en de in het wild levende diersoorten te verstoren en schade aan te brengen aan de waterloop tijdens het varen. Verder is de waterbeheerder niet verantwoordelijk voor ongevallen en incidenten die zich voordoen met de vaartuigen en opvarenden tijdens het afvaren.

Het verleggen, verdiepen of (gedeeltelijk) dempen van grachten is onderhevig aan een omgevingsvergunning die verbonden is aan drie voorwaarden: de ingreep is in overeenstemming met de doelstellingen van het integraal waterbeleid, zorgt niet voor ongewenste verdroging of voor de versnelde afvoer van hemel- en drainagewateren en het bufferende volume en de infiltratiecapaciteit blijven minimaal behouden, al dan niet door compenserende maatregelen.

Het is verboden grachten zonder omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te overwelven of inbuizen. De vergunning kan daarenboven alleen worden verleend om toegang te verlenen of te verbeteren tot een perceel of voor werken van algemeen belang. De overwelving of inbuizing mag geen schadelijk effect hebben en moeten de beginselen van het integraal waterbeleid gerespecteerd worden. Daartoe behoort ook de zorg voor waterafhankelijke natuur. Er mag geen ongewenste vernatting van landbouwgronden buiten VEN en SBZ veroorzaakt worden. Bovendien mag slechts één overwelving of inbuizing per kadastraal perceel of per geheel van kadastrale percelen aangebracht worden tenzij de aanvrager kan aantonen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is voor het normale gebruik en de vlotte ontsluiting van de gronden. Tevens worden ook de maximale lengte en de redenen die een verlenging toestaan vastgesteld. In het geval van een verlenging moet, indien nodig, voorzien worden in compensatiemaatregelen die de infiltratie van hemelwater blijvend toelaten zoals een greppel, geperforeerde buizen of andere technische oplossingen. De minimale diameter wordt op 400 mm gehouden zodat de waterafvoer verzekerd kan worden en bij de plaatsing mag geen schade worden toegebracht aan de gracht en uitspoeling moet onmogelijk zijn. De vergunninghouder is verantwoordelijk  voor de goede staat en werking van de overwelving door een goede afwatering te vrijwaren als eigenaar van die kunstwerken.

Voor de grachten buiten de baangrachten staan de aangelanden in voor het onderhoud van zoals de begroeiingen en het in stand houden van de grachten in functie van de gewenste infiltratie-, buffer-, afvoer- en bergingscapaciteit en hiertoe indien nodig materialen, voorwerpen en plantenresten verwijderen, taluds herstellen en  doorgangen vrijmaken. Met in stand houden worden handelingen van onderhoud en herstel bedoeld, die als doel hebben om de gracht verder zijn functies in de lokale waterhuishouding te laten vervullen.

De aangelanden, de gebruikers en de eigenaars van de constructies op de waterlopen verlenen doorgang aan de waterbeheerder, laten het plaatsen van materiaal en materieel op hun gronden of eigendommen toe voor de duur van de werken, laten maaisel en onschadelijke ruimingsproducten die uit de bedding van de waterloop opgehaald zijn, op hun gronden of eigendommen plaatsen.

Het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht is het met alle mogelijke middelen opvangen van water uit de waterloop of gracht. Dit beperkt zich niet tot onttrekkingen met pompen en hevels uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, maar omvat ook het putten van water uit een gracht of greppel die men vult door bijvoorbeeld het openzetten van schuiven en kleppen. Doel van de regeling is het watersysteem beschermen in tijden van waterschaarste en droogte wat enkel kan als ook het afleiden van water gevat wordt.

Het onttrokken water moet omschreven worden als deel uitmakend van de soorten water die thuishoren in de categorie “water bestemd voor menselijke aanwending” en dat geen water is voor menselijke consumptie. Daarmee wordt bedoeld tweede circuitwater en al het water dat aangewend wordt voor huishoudelijke, agrarische of industriële toepassingen.  De onttrekker wordt beschouwd als een titularis van een private waterwinning en als een gebruiker van een private waterwinning die verbruikers of anderen die water bestemd voor menselijke aanwending gebruiken, bevoorraadt zonder een openbaar waterdistributienetwerk te gebruiken en beschouwd is als een waterleverancier.

Om water te kunnen onttrekken moet men het recht hebben om aan de waterloop te komen om daar een installatie op te richten. In beginsel is de onttrekker eigenaar of gebruiker van het onroerend goed dat grenst aan de waterloop. Het is mogelijk dat de gebruiker door middel van een overeenkomst derden de mogelijkheid geeft om van de grond gebruik te maken om tot onttrekking over te gaan. Daar waar de waterloop paalt aan een openbare weg kunnen ook niet-aangelanden onttrekken.

Wanneer men water onttrekt, moet men zich houden aan de principes van duurzaamheid, rationeel gebruik en van het gebruik van de best beschikbare technieken (BBT) voor zowel het onttrekken zelf als het gebruik van het water. Het principe van rationeel gebruik volgt uit het gegeven dat water een gemeenschappelijk goed is (art. 714 Burgerlijk Wetboek) en dat het gebruik ervan op een verstandige wijze dient te gebeuren.

Een debietmeting bij elke onttrekking is verplicht vanaf 1 januari 2022 en is noodzakelijk om een gedegen zicht te krijgen op de onttrekkingen en een sluitende waterbalans voor oppervlaktesystemen op te maken. Bij elke onttrekking moet een debietmetingssysteem aanwezig zijn dat een voortdurende registratie mogelijk maakt. De uitzonderingen zijn,  wanneer de onttrekking op jaarbasisminder minder dan 500m3 bedraagt, om weidepompen om vee te drenken, om spuittoestellen te vullen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, om watertonnen van maximaal 10 m³ te vullen of onttrekkingen met behulp van een pomp om een of meerdere haspels te voeden met een effectief (gezamenlijk) debiet kleiner dan 10 m³ per uur en zonnepompen voor weidevogels of pompen om veedrinkpoelen te vullen. Voor onttrekkingen met grotere tonnen wordt geen debietmeting verplicht maar wordt het aantal tonnen en het volume dat onttrokken werd doorgeven via een elektronisch loket.

Onttrekkingen kunnen enkel mits melding aan de waterbeheerder. Voor de tijdelijke onttrekkingen wordt voor een zeer snelle afhandeling geopteerd. Op de verplichting tot het melden worden de vier uitzonderingen voorzien zoals hierboven. Voor meer permanente onttrekkingen die jaarlijks herhaald worden of het hele jaar door gebeuren worden in de regel vaste inrichtingen opgericht. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. Wanneer de onttrekker niet over een omgevingsvergunning of een machtiging van de waterbeheerder beschikt voor een permanente onttrekking die jaarlijks herhaald wordt of het hele jaar door gebeurt, is vastgelegd welke gegevens de melding voor onttrekking moet bevatten.

Voor het melden zal gebruik gemaakt worden van een elektronisch loket. Binnen 48 uur na de melding, beoordeelt de beheerder de melding op volledigheid en bezorgt de aanvrager desgevallend een bewijs van volledige melding, het onttrekkingsticket genaamd. Een onttrekkingsticket moet steeds voorgelegd kunnen worden tijdens het onttrekken. Het ticket is voor een niet-vaste inrichting ten hoogste dertig dagen geldig.

Er wordt voorzien dat de gouverneur tijdelijk of permanent onttrekkingsverboden of -beperkingen kan opleggen bv. bij droogte mits een degelijke onderbouwing.

 

 

Vacature projectmedewerker bosalliantie

Het Vlaamse Regeerakkoord 2019 – 2024 streeft naar meer bos voor Vlaanderen, met als eerste mijlpaal 4000 ha tegen 2024. Hiervoor is een brede samenwerking op het getouw gezet tussen verschillende overheden en organisaties, onder de noemer: de Bosalliantie. De Bosgroepen helpen in dat kader om meer bossen bij particuliere eigenaars te realiseren en streven hierbij naar 750 ha extra bos tegen 2024.

Om deze doelstellingen binnen de Koepel van Vlaamse Bosgroepen mee te ondersteunen is Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw op zoek naar een projectmedewerker Bosalliantie (m/v/x).

Meer info in het vacaturebericht.

Conceptnota hervorming pachtwetgeving N-VA

Landelijk Vlaanderen heeft kennisgenomen van de conceptnota over de hervorming van de pachtwetgeving die N-VA heeft ingediend op 3 maart 2021 en heeft aangekondigd met haar persbericht van 18 maart 2021.

Landelijk Vlaanderen heeft tijdens de hoorzitting van 2015 in het Vlaams Parlement een aantal denkpistes voorgesteld en heeft die aangevuld in recentere contacten. We stellen vast dat de conceptnota een aantal analoge pistes aanreikt. De uitgangssituatie, de doelstellingen en de algemene principes voor een nieuw pachtdecreet (decreet en besluiten) zijn gelijklopend.

Wat concrete verbeterpunten betreft, stelt N-VA het onderstaande voor:

  • Een betere transparantie van de pachtrelatie met geschreven contracten aangevuld met een plaatsbeschrijving en informatie over het gebruik door derden. Dit onderschrijft Landelijk Vlaanderen.
  • Een vaste duur van de pacht met een maximum van drie verlengingen zoals in Wallonië en een conforme transparantere regeling bij het overlijden van de pachter. Al is dit goed, Landelijk Vlaanderen wenst weliswaar de concrete invulling hiervan te zien. Een aanpak van ongewenste situaties bij pensionering van de landbouwer, zoals voorgesteld door veel partijen, is gewenst.
  • Een differentiatie voor opzeg mogelijk maken volgens de ruimtelijke bestemming van de gronden om aan de eigenaar de mogelijkheid te geven de ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken, iets dat Landelijk Vlaanderen in haar politieke inputnota had voorgesteld.
  • Een betere definitie van de term ‘actieve landbouwer’ en van een ‘landbouwactiviteit’. Voor Landelijk Vlaanderen moet eigen gebruik door de eigenaar en de overdrachten voor de gebruiker beantwoorden aan dezelfde deskundigheidsvoorwaarden.
  • Contracten voor korte duur in bepaalde omstandigheden mogelijk maken, sleutelen aan het voorkoopsysteem en het dynamiseren van de loopbaanpacht wat Landelijk Vlaanderen goed vindt.
  • Zonder alles te wijzigen, de dynamiek van de pachtprijzen optimaliseren en focussen, maar eerst laten onderzoeken. Landelijk Vlaanderen heeft hiervoor concrete voorstellen.
  • Mogelijk maken om contractueel ecologische voorwaarden af te spreken met differentiatie tussen ruimtelijke bestemmingen. Al is de teeltvrijheid van belang toch moeten bepalingen over een reeks maatregelen mogelijk zijn. Landelijk Vlaanderen gaat daarin minder ver en wil die maatregelen beperken tot landschap, beschermen van de staat van de goederen op lange termijn, gemeenschappelijke acties in de open ruimte en beschermde erfgoedelementen.
  • N-VA is geen voorstander van fiscale gunstmaatregelen daar waar Landelijk Vlaanderen een gelijkberechtiging vraagt voor alle gronden in lange termijn gebruik zowel eigendom van landbouwers-eigenaars als van verpachters.

Globaal gezien komen veel van de uitgedrukte voorstellen overeen met de voorstellen van Landelijk Vlaanderen al zijn er nog andere punten die in de verdere discussies aan bod zullen moeten komen.