Ledendag 2022 – Vrijdag 17 juni – Kasteel van Loppem

Landelijk Vlaanderen vzw organiseert haar LEDENDAG 2022 in en rond het Kasteel Van Loppem te Zedelgem-Loppem. Dit jaar hebben we het programma opgebouwd rond de vraag “Is er nog een toekomst voor het Vlaamse buitengebied?”. We hebben de voorzitters van de belangrijkste middenveldsorganisaties, actief in het Vlaamse buitengebied, gevraagd om hun visie op die toekomst kort toe te lichten. Nadien gaan we met zijn allen in discussie.

 

Kasteel van Loppem
In 1856 lieten baron Charles van Caloen en zijn echtgenote gravin Savina de Gourcy Serainchamps het romantische Kasteel van Loppem bouwen.
De architectuur en de interieurs zijn in hun oorspronkelijke staat behouden. Bovendien herbergt het kasteel een rijke kunstcollectie. In het verleden kwamen kunstenaars en koningen hier op bezoek. Vandaag ben je te gast bij de bouwheren en de eerste bewoners.

De Stichting Jean van Caloen zorgt voor het behoud van dit bouwwerk en stelt het kasteel en het omliggende domein open voor bezoekers.

 

Voorprogramma:

13:30 – 14:00: Verwelkoming
14:00 – 16:00: Rondleiding in en rond het Kasteel van Loppem

 

Programma

16:00: Verwelkoming door Guido Mulier, voorzitter Landelijk Vlaanderen

16:05: Landelijk Vlaanderen werkingsjaar 2021-2022 en vooruitblik naar 2022-2023, Jurgen Tack, algemeen directeur Landelijk Vlaanderen

 

Is er nog een toekomst voor het Vlaamse buitengebied?

We zitten in het midden van een biodiversiteitscrisis en het klimaat slaat op hol. Oplossingen dringen zich op. Maar heel wat van de maatregelen leggen in toenemende mate beperkingen op in het Vlaamse buitengebied. Is het straks nog mogelijk om op een duurzame wijze te ondernemen in het Vlaamse buitengebied?

We horen de visies en gaan in debat met de voorzitters van de belangrijkste middenveldorganisaties actief in het Vlaamse buitengebied.

 

16:15: De experten aan het woord

 • Jan Bouckaert,  lid van de taskforce bouwshift
 • Bert Van Holen, bosuitbreiding in Vlaanderen

16:35: De innovators aan het woord

 • CONSOLE (project gefinancierd door de Europese Commissie en co-organisor van deze Ledendag 2022): ecosysteemdiensten in land- en bosbouw
 • Agriland: carbon farming
 • Landmax: innovatieve ideeën binnen traditionele natuurbeheerplannen
 • Finepolis: effecten van klimaatswijziging op bos en bosaanplant en hoe u zich hier tegen kan verzekeren
 • Slow Cabins: innovatieve ideeën rond toerisme in het Vlaamse buitengebied

16:55: De voorzitters aan het woord

 • Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond
 • Hendrik Vandamme, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
 • Rudi Van Decraen, voorzitter Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV)
 • Bart Vangansbeke, voorzitter Natuurpunt
 • Guido Mulier, voorzitter Landelijk Vlaanderen

17:45: Debat: de voorzitters gaan in discussie met elkaar en interactie met publiek

18:30: Slotwoord door Minister Jo Brouns, Vlaamse minister van Werk, Economie en Landbouw

18:45: Receptie & netwerkmoment

 

De ledendag is enkel toegankelijk voor leden van Landelijk Vlaanderen mits voorleggen van een uitnodiging. Deze uitnodiging is persoonlijk. De uitnodiging geldt als toegangsticket.

Bent u nog geen lid en wenst u deze Ledendag 2022 toch bij te wonen dan kan u alsnog lid worden door betaling van 60,-€ en een oppervlaktebijdrage van 2,-€/ha (voor de totaliteit van uw gronden).

 

Inschrijven

Inschrijven kan bij voorkeur via mail (events@landelijk.vlaanderen). Graag uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres vermelden, evenals het aantal personen dat zal deelnemen aan de geleide wandeling en/of het academische deel. Wij verwachten uw inschrijving bij voorkeur voor 10 juni.

 

Met de steun van:

PAS in openbaar onderzoek

Eind februari kwam de Vlaamse Regering naar buiten met de PAS-nota. Daarbij maakt ze € 3,6 miljard vrij voor het stikstofdossier. De nog resterende 40 rode bedrijven zullen uiterlijk 2025 stopgezet worden. Het gaat om 2 mestverwerkers en 38 veetelers. De regering voorziet gemiddeld € 800.000 als vergoeding per bedrijf. De nog 493 oranje bedrijven zouden hun vergunning nog wel kunnen vernieuwen, weliswaar onder de voorwaarden van het akkoord. De verhandelbare emissierechten, zogenaamde NERD’s, worden aan banden gelegd en de Vlaamse varkenssector moet globaal met 30% gereduceerd worden. Vanaf 2028 komt er een volledige bemestingsstop in de groene bestemmingen binnen de Speciale Beschermingszones in Habitatrichtlijngebied (SBZ-H).

Wat de impact en mogelijkheden zijn voor private eigenaars van verpachte gronden en gebouwen blijft onduidelijk. We roepen daarom op om bij uw pachter (veehouders) te vragen of zij een PAS-brief ontvingen. Een rode brief betekent immers dat zijn bedrijf gesloten zal worden en hij een vergoeding zal krijgen, waarbij de gronden of gebouwen logischerwijze vrij zouden moeten komen om anders aangewend te worden. Landelijk Vlaanderen dringt er bij de overheid al langer op aan om de betrokken eigenaars om de hoogte te brengen. Uit de teksten blijkt dat de overheid deze gronden wil aanwenden om natuurbeheerplannen en bosuitbreiding te realiseren, al is de praktische aanpak en compensatie voor particuliere eigenaars hiervan nog niet duidelijk gesteld.

Alle stukken van het openbaar onderzoek kunt u hier vinden. https://www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas
Bezwaren kunnen ingediend worden tot 18 juni bij uw gemeente of grensoverschrijdende instantie.

Voor vragen en bezorgdheden kunnen leden steeds terecht bij Landelijk Vlaanderen.

Storm Eunice: wat te doen bij stormschade?

Op 18 februari trok storm Eunice een spoor van vernieling door ons land. Met heel wat schade als gevolg. Ook in de Vlaamse bossen was dat het geval. Wat moet u doen wanneer u schade heeft ondervonden in uw bos?

Zet veiligheid steeds voorop. Wanneer dat niet nodig is begeef u dan niet in het bos terwijl de storm nog niet gaan liggen is. Zorg er ook voor dat ook bezoekers het bos niet betreden. Waar afgewaaide takken of gevelde bomen over de boswegen zijn terechtgekomen sluit je de weg af. Dat kan eenvoudig met rood/wit markeringslint. Voor afhangende takken of hangende bomen langs de openbare weg kan je de brandweer bellen.

Is de storm gaan liggen dan dient u zo snel mogelijk de schade te inventariseren. Maak overvloedig foto’s van de schade. Beschikt u over een bossenverzekering die stormschade dekt dan kan u de foto’s doorsturen naar de verzekering. De foto’s kunnen later ook gebruikt worden als bewijsvoering dat het stormschede betreft en geen onvergunde velling. Voor de meeste verzekeringen spreekt men pas over stormschade als verschillende bomen (10 à 15) geveld zijn. Schade aan gebouwen of voertuigen dienen eerst geclaimd te worden via de familiale, burgerlijke aansprakelijkheids- of familiale verzekering. Pas wanneer deze verzekeringen de schade niet uitkeren kan u terecht bij uw bossenverzekering zo u inschreef op de burgerlijke aansprakelijkheid.

Ga niet meteen over tot de velling van de bomen! Beperk het ingrijpen tot bomen die een gevaar vormen voor de directe omgeving. Wees uitermate voorzichtig met bomen die nog onder spanning staan. Vaak is het aan te bevelen om deze te laten vellen door een professional.

Wanneer er acuut gevaar is in bosverband (veiligheid van andere bomen, van bezoekers of van infrastructuur) kan je dode bomen, bomen met takbreuk na stormschade, half hangende bomen over wegen kappen zonder kapmachtiging. Meld de kapping binnen de 24 uur aan Natuur en Bos (voeg foto’s toe die aantonen dat er acuut gevraa was). Is er geen acuut gevaar meld de kapping dan minstens 14 dage voor het uitvoeren van de kapping schriftelijk aan Natuur en Bos (voeg ook hier de nodige foto’s toe). Binnen de 6 maanden na de kapping dien je de nodige herstelmaatregelen voor te leggen aan Natuur en Bos.

Opgelet: van 1 april tot 30 juni is het schoontijd (de periode waarin het bos niet geëxploiteerd en geruimd mag worden omwille van de broedperiode van vogels, de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van kwetsbare vegetaties of om andere ecologische redenen). Ga dus meteen aan de slag en informeer Natuur en Bos zo snel mogelijk van de schade.

Hoe Natuur en Bos bereiken?

Antwerpen: aves.ant@vlaanderen.be
Limburg: aves.lim@vlaanderen.be
Oost-Vlaanderen: aves.ovl@vlaanderen.be
Vlaams-Brabant: aves.vbr@vlaanderen.be
West-Vlaanderen: aves.wvl@vlaanderen.be

Minister Demir dreigt met onteigening private eigenaars

Op dinsdag 26 oktober 2021 kwam de Comissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaamse Parlement samen. Op het programma stonden enkele vragen om uitleg over de stand van zaken van het bosuitbreidingsplan.

Groot was onze verbazing om Minister Demir in de parlementaire commissie hard te horen uitvallen tegen de private eigenaars.

Minister Demir: “Als er niet de intentie is van de eigenaar om te bebossen, en de eigenaar evenmin te overtuigen valt door middel van subsidies, rest alleen het verwerven van de grond of drastischere maatregelen door middel van onteigening, als daar billijke redenen voor bestaan. Ik zal ook onteigenen daar waar het moet. Ik zal daar niet voor terugdeinzen.”

Het gebruik van onteigeningen om politieke doelstellingen te realiseren is laakbaar. Landelijk Vlaanderen waarschuwde van dag 1 dat de realisatie van 4.000 hectare bos in Vlaanderen tijdens de huidige regeerperiode niet realiseerbaar is.

Landelijk Vlaanderen trad op vraag van Minister Demir toch toe tot de bosalliantie. We deden dat samen met natuurverenigingen, Bos+, de Vlaamse bosgroepen en heel wat overheidsinstanties. Bedoeling was om samen de doelstellingen te realiseren. Wanneer je als vereniging dergelijk engagement neemt ga je er evenwel vanuit dat je dat doet als partners: de Minister kan op onze steun rekenen en omgekeerd rekenen we op de Minister dat ook zij ons ondersteund bij de realisatie van de bosdoelen. Bij een alliantie ga je immers uit van wederzijds respect.

Landelijk Vlaanderen schreef samen met de Koepel van Vlaamse Bosgroepen en Boerenbond een open brief aan Minister Demir (bij het schrijven van deze tekst hadden we nog geen antwoord ontvangen op onze vraag voor overleg). Het moet immers duidelijk zijn dat wanneer de Minister het private eigendomsrecht niet wenst te respecteren dat Landelijk Vlaanderen de bosalliantie moeilijk kan blijven ondersteunen. Het respect voor private eigendomsrechten is immers de basis van het bestaan van onze organisatie.

Uitnodiging Ledendag 2021

Uitnodiging Ledendag 2021

 

Vrijdag 1 oktober 2021

Kasteel Printhagen

Printhagendreef 4, 3720 Kortessem

Link live stream: https://landelijkvlaanderen.telemak.media

Landelijk Vlaanderen vzw heeft de eer u uit te nodigen op haar LEDENDAG 2021 in en rond kasteel Printhagen te Kortessem. Graag gaan we samen met u in discussie over hoe we in Vlaanderen meer en betere natuur kunnen realiseren via een scheidings- of verwevingsmodel. Ook gaan we in discussie met de vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement over hun ideeën en standpunten betreffende de herziening van de pachtwet.

Kasteel Printhagen, Kortessem

Printhagen was in het ancien régime een leengoed van de heren van Kortessem, dat sinds de 13de eeuw in handen was van de familie ‘van Printhagen’. Naast het kasteel bevat het gerestaureerd domein 3 schuren met een aantal nevengebouwen, een 3-tal grote paardenstallen en een dierenkeuken.

Eigenaar Frank Tans stelt het domein graag ter beschikking van Landelijk Vlaanderen voor haar Ledendag 2021.

Voorprogramma:

13:30 – 14:00: Verwelkoming
14:00 – 16:00: Rondleiding op het domein Printhagen
 

Programma

16:00: Verwelkoming door Christophe Lenaerts, voorzitter Landelijk Vlaanderen
16:05: Landelijk Vlaanderen werkingsjaar 2020-2021 en vooruitblik naar 2021-2022, Jurgen Tack, algemeen directeur Landelijk Vlaanderen

Scheiden of verweven

Steeds vaker horen we de vraag of we onze ambities met betrekking tot biodiversiteit en voedselproductie het best realiseren door grote hoeveelheden natuur te scheiden van intensieve landbouw (scheiden of landsparing) of net door natuur te verweven met extensieve landbouw (verweven of landsharing). Verschillende experten op het vlak van natuur, land- bouw, bosbouw en erfgoed evenals verschillende maatschappelijke actoren komen aan het woord en geven hun visie.

16:15: Voor- en nadelen van het scheiden- versus verwevenmodel, Maurice Hoffman, wnd. administrateur-generaal Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
16:45: Schaalvergroting in afgebakende gebieden en biolandbouw naast natuurgebieden, Steven Coenegrachts, Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld
16:55: De rol van landbouw in het Vlaamse natuurbehoud, Martin de Cock de Rameyen, managing director, Agriland
17:05: Een toekomst voor plattelandsnatuur, Jeroen Truyen, zaakvoerder Landmax
17:15: Verweven van natuur en landbouw in de praktijk: de case Berendrechtste polder”, Mischa Indeherberg, Mieco-effect
17:25: Nationale parken en landschapsparken, Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme & Jelle Vanden Berghe, Adviseur natuur kabinet Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
17:40: Hoe uw bos goed te verzekeren tegen brand en storm, Frédéric Achten, bestuurder FINEPOLIS bv

Herziening van de pachtwetgeving

Momenteel wordt in het Vlaams Parlement de herziening van de pachtwetgeving bestudeerd en bediscussieerd. We laten u graag vanop de eerste rij mee debatteren met de betrokken Vlaamse politici.

17:50: De standpunten van Landelijk Vlaanderen, Philippe Casier, ere-voorzitter Landelijk Vlaanderen
18:00: Debat: standpunten van NVA (Cathy Coudyser, Vlaams volksvertegenwoordiger), Open Vld (Steven Coenegrachts, Vlaams volksvertegenwoordiger), CD&V (vertegenwoordiger nog niet medegedeeld), Vooruit (Ludwig Vandenhove, Vlaams volksvertegenwoordiger), Groen (Chris Steenwegen, Vlaams volksvertegenwoordiger), Vlaams Belang (vertegenwoordiger nog niet medegedeeld) en interactie met publiek
18:50: Afsluiting
19:00: Receptie & netwerkmoment

Deze uitnodiging is persoonlijk. Uw uitnodiging geldt als toegangsticket.
Deelnemers wordt gevraagd een COVID Safe Ticket (app of geprint document) voor te leggen.

Inschrijven

Inschrijven kan bij voorkeur via mail (events@landelijk.vlaanderen). Graag uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres vermelden, evenals het aantal personen dat zal deelnemen aan de geleide wandeling en/of het academische deel. Wij verwachten uw inschrijving bij voorkeur voor 25 september.

Met de steun van:

 

Persbericht: Landelijk Vlaanderen vraagt bijsturing nieuw goederenrecht

Federale overheid stuurt Vlaamse regelgeving in de war!

Landelijk Vlaanderen, de vereniging van Vlaamse land-, bos-, en natuureigenaars vraagt de federale overheid om de aantasting aan het eigendomsrecht duidelijk te kaderen en de pas ingevoerde regelgeving grondig bij te sturen. Doet de federale overheid dat niet dan moeten de Vlaamse overheid en, subsidiair, de gemeentebesturen in Vlaanderen ingrijpen omtrent de aantasting van de Vlaamse bevoegdheid over de grondgebonden materies . Het nieuwe goederenrecht heeft een directe impact op Vlaamse regelgeving rond natuur, landbouw, jacht, bosbouw, toerisme, recreatie, beheer van overheidsdomeinen…

Lees hier het volledige persbericht.

SAVE THE DATE Ledendag 2021

Steeds vaker horen we de vraag of we onze ambities met betrekking tot biodiversiteit en voedselproductie het best realiseren door grote hoeveelheden natuur te scheiden van intensieve landbouw (scheiden of landsparing) of net door natuur te verweven met extensieve landbouw (verweven of landsharing). Verschillende experten op het vlak van natuur, land- bouw, bosbouw en erfgoed evenals verschillende maatschappelijke actoren komen aan het woord en geven hun visie.

Thema: scheiden of verwerven
Datum: vrijdag 1 oktober 2021
Locatie: Kasteel Printhagen – Kortessem

Printhagen was in het ancien régime een leengoed van de heren van Kortessem, dat sinds de 13de eeuw in handen was van de familie ‘van Printhagen’. Naast het kasteel bevat het gerestaureerd domein 3 schuren met een aantal nevengebouwen, een 3-tal grote paardenstallen en een dierenkeuken.

Eigenaar Frank Tans stelt het domein graag ter beschikking van Landelijk Vlaanderen voor haar Ledendag 2021.

Programma:

13:30 – 14:00: verwelkoming
14:00 – 16:00: rondleiding op het domein Printhagen
16:00: scheiden of verweven?
18:30: receptie

Overzicht giftige planten voor (landbouwhuis)dieren

Vaak ben je er als eigenaar niet van bewust, maar planten bevatten soms giftige stoffen.
Landbouwhuisdieren kunnen hier last van ondervinden. In grote mate kunnen ze zelfs dodelijk zijn, denk maar aan taxus voor paarden.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een overzicht gemaakt van de verschillende planten die al dan niet giftig zijn voor schapen, paarden, geiten en runderen.