Natuurdecreet

Het ‘natuurdecreet’ (vertaling in het Frans) van 21/10/1997, aangevuld met o.a. het belangrijk ‘maatregelenbesluit’ (vertaling in het Frans) van 21/11/2003, voert een algemene zorgplicht voor de natuur in. Het beleid is gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, de handhaving of het herstel van de daartoe vereiste milieukwaliteit en het scheppen van een breed maatschappelijk draagvlak.

Het ‘standstill’ beginsel betekent dat de bestaande natuur zowel kwalitatief als kwantitatief niet meer mag achteruitgaan. Het ‘voorkomingsbeginsel’ betekent dat men preventief moet optreden om aantasting en schade aan natuur en het natuurlijk milieu te vermijden. Het principe van de ‘ecologische compensatie’ betekent dat schadelijke effecten en aantastingen, voor zover ze niet kunnen worden vermeden, tenietgedaan worden door evenwichtige maatregelen. Het principe dat de ‘veroorzaker betaalt’ legt de kosten voor het vermijden van schade en voor herstel- en compensatiemaatregelen ten laste van de veroorzaker.

De verschillende thema’s van het Natuurbeleid zijn: