Het kappen van hoogstammige bomen, alleenstaand of in lijn- of groepsverband, voor zover ze geen deel uitmaken van een bos, valt onder de regels van de codex (en niet onder het bosdecreet) en vergt dus een stedenbouwkundige vergunning. Met hoogstammige boom bedoelt men elke boom die op een hoogte van 1 m boven het maaiveld een stamomtrek van 1 m heeft.

Er is geen vergunning nodig:

  • als de bomen geen deel uitmaken van een bos, gelegen zijn in een woon- of industriegebied, zich bevinden op de huiskavel van een vergunde woning of een vergund bedrijfsgebouw en zich bevinden binnen een straal van 15m rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw;
  • voor alleenstaande bomen of enkele bomen in lijnverband in geval van acuut gevaar en mits een voorafgaandelijk schriftelijke instemming van het ANB;
  • in een goedgekeurd bosbeheerplan.