De decreten worden bepaald door het Vlaams Parlement en in het bijzonder door de ‘Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed’ en de ‘Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid’. De website van het Vlaams Parlement vermeldt de agenda van de zittingen, de verslagen van de debatten, de parlementaire vragen en laat toe om de politieke evolutie betreffende de in deze handleiding vermelde materies te volgen.

Elke nieuwe regering publiceert een ‘regeringsverklaring’ (o.a. over alle materies die in deze handleiding worden behandeld) als kader voor de acties die gedurende de legislatuur zullen worden gevoerd. Elke minister stelt vervolgens zijn ‘beleidsnota’ op die, op meer uitvoerige wijze, zijn strategische en operationele doelstellingen weergeeft voor de legislatuur.

Beleidsnota’s Leefmilieu, Landbouw, Ruimtelijke ordening, Erfgoed.

Op het einde van elk jaar, schrijft elke minister een ‘beleidsbrief ’ die het plan voor de volgende periode bepaalt.

Voor de verschillende thema’s van Parlement en Regering klik hier: