In het Departement ‘Landbouw en Visserij’ geeft de Afdeling ‘Landbouwbeleid’, door middel van beleidsvoorstellen en ontwerpen van regelgeving, vorm aan een markt- en inkomensbeleid voor de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijsector. Dit is deels een vertaling vanuit een veranderend Europees beleid.

De Afdeling ‘Duurzame Landbouw Ontwikkeling’ heeft o.a. volgende opdrachten:

  • (alternatieve) beleidsvoorstellen aanbrengen om het gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en energie in de land- en tuinbouw te optimaliseren;
  • het stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijke technieken, innovatie, diversificatie en professionalisering in de land- en tuinbouw;
  • de regelgeving opmaken omtrent de kwaliteit van het uitgangsmateriaal in de dierlijke en plantaardige sector en die opvolgen;
  • beleidsondersteunend werk verrichten op vlak van beleidsoverschrijdende thema’s als ruimtelijke ordening, water, milieu;
  • meewerken aan de totstandkoming en de uitvoering van de programma’s voor plattelandsontwikkeling;
  • advies verlenen op vlak van de ruimtelijk-agrarische structuren in het buitengebied.

Het ‘Agentschap voor Landbouw en Visserij’ voert het beleid uit omtrent markt- en inkomensbeheer, structuur en investeringen en productkwaliteitsbeheer.

Het ‘Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek’ (ILVO) is een wetenschappelijke instelling waar multidisciplinair onderzoek in de land- en tuinbouw en de visserij verricht wordt. Door het multidisciplinair karakter van het onderzoek worden productiesystemen in hun totaliteit bekeken met aandacht voor het eindproduct, maar ook voor de wijze van produceren en de gevolgen voor maatschappij, milieu, dier, landschap en biodiversiteit.

Talloze studies over de landbouw.

De SALV, als ‘Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij’, adviseert de Vlaamse Regering over het beleid en de ontwerpen van regelgeving met betrekking tot alle economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid. De SALV is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende middenveldorganisaties die door de Vlaamse Regering zijn benoemd.

De representatieve landbouworganisaties zijn de Boerenbond (www.boerenbond.be) en het ABS (Algemeen Boerensyndikaat) (www.absvzw.be) die men terugvindt aan alle overlegtafels, over belangrijke politieke overdragers beschikken en een grote ‘slagkracht’ en studiecapaciteit hebben.

ECO² is een samenwerking tussen de Boerenbond, de VLM en Agro Aanneming met de steun van het ANB, het Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling vzw en Rurant vzw. Het heeft drie doelstellingen:

  • het uitbouwen van samenwerkingsverbanden tussen plaatselijke boeren inzake landschapen natuurbeheer via agrarische beheersgroepen en een agro-beheercentrum;
  • het toegankelijk maken van agrarisch aannemingswerk via de uitbouw van een efficiënte ondersteuningsstructuur voor landbouwers die gemotiveerd zijn om werken uit te voeren voor derden. Het aanbrengen en begeleiden van opdrachten gebeurt via vijf regionale coördinatoren;
  • het ontwikkelen van een gebiedsgerichte en marktgerichte aanpak voor landschapsontwikkeling met lokale betrokkenheid.

Boeren groeperen zich rond een project in het kader van landschaps- of natuurbeheer, bepalen mee hoe het beheer van een gebied wordt uitgebouwd, staan individueel of samen in voor de uitvoering van het beheer en bepalen samen welke nieuwe projecten zij bijkomend opnemen.

Elk initiatief situeert zich binnen het economisch gebeuren op het landbouwbedrijf en kan dus genieten van een verantwoorde vergoeding van de overheid. Wanneer de overheid of een natuurvereniging een project naar voor schuift, treedt de agrobeheersgroep op als gesprekspartner om na te gaan welke beheersmaatregelen moeten worden genomen en in hoeverre de leden van de groep bereid zijn een gedeelte van de maatregelen op de eigen schouders te nemen. De beheerscontracten worden individueel afgesloten tussen de overheid en de boer/beheerder, met deskundige ondersteuning van het agrobeheerscentrum. De Boerenbond en de VLM stellen samen twee veldwerkers en een expert agronatuurbeheer ter beschikking.