Over ons

Landelijk Vlaanderen (LV) is een belangenorganisatie die ijvert voor de bevordering van het ondernemerschap van de landeigenaar-en beheerder op het Vlaamse platteland.
LV ondersteunt de privé landbeheerder, die een belangrijke sleutel vormt in het dynamische en aantrekkelijke platteland in het sterk verstedelijkt Vlaanderen.

Landelijk Vlaanderen is ontstaan in 2003 uit de samenwerking van de Vlaamse Landeigendom (1992) met het  Syndicaat van Boseigenaars en Houtproducenten in Vlaanderen in de schoot van de Koninklijke Bosbouw Maatschappij (1893).

Landelijk Vlaanderen is een spreekbuis voor de private landbeheerders. Deze groep kan geschat worden op ruim 200.000 eigenaars. LV is centraal gevestigd te Brussel, in de onmiddellijke omgeving van de Vlaamse Ministeriële kabinetten en administraties.

Vroeger werd het beleid in de open ruimte gekenmerkt door een opeenstapeling van sectorale regels en toenemende reglementeringen en belemmeringen.

De overheid heeft de wil om het beleid beter te integreren maar het blijft toch een moeilijke klus vooral voor niet gespecialiseerde beheerders.

In de laatste jaren werd het privaat beheer beter aanvaard en erkend zodat nu
Landelijk Vlaanderen  actief betrokken is in het overleg met de overheid, over de verschillende beleidsmateries.

Wat doet Landelijk Vlaanderen:

 • We zijn actief op verschillende domeinen, waaronder bos, natuur, ruimtelijke ordening, waterbeleid, erfgoed, federale regelgeving & landbouw – en plattelandsontwikkeling.
 • Neemt actief deel als partner aan het Natura 2000 verhaal en het IHD-proces.
 • Kan beroep doen op een netwerk van experts, relaties, samenwerkingsverbanden en overlegfora:
  • Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos, een samenwerking met de Koepel van Vlaamse Bosgroepen, fungerend als intermediair tussen de Vlaamse overheid en de private terreinbeheerders.
  • Platform Buitengebied, een ontmoetingsplaats met andere actoren op het Vlaamse platteland zoals landbouwers, jagers, vissers.
  • Vloro, een ontmoetingsplaats voor ruimtelijke en bouwgebonden materies
  • VLM, voor Landinrichting en samenwerking op regionaal niveau.
  • Inverde, een vorming- en opleidingscentrum voor bos, land en natuur gebonden materies;
  • ELOEuropean Landowners organisation, de Europese vereniging van landeigenaars gevestigd in Brussel.
  • NTF Nature, Terre et Forêts, de Waalse evenknie van LV in de schoot van KBBM
  • FPG Federatie Particulier Grondbezit in Nederland.
  • PHP Particulier Historisch Patrimonium en VCM Vereniging voor het erfgoed, ontwikkelingsplaats voor monumentgebonden materies;
  • Landelijk Vlaanderen houdt regelmatig overleg met de Boerenbond en met de administraties van de Vlaamse overheid, meer in het bijzonder met : afdeling Bos en Groen, afdeling Natuur.
  • Landelijk Vlaanderen  is ook aanwezig in de Vlaamse Hoge Bosraad en in bepaalde werkgroepen van de MiNa-Raad en ook van het IPO (Interbestuurlijk Plattelandsoverleg)
 • verdedigt de privé land-, bos- en natuurbeheerders op verschillende beleidsniveaus
 • Informeert haar leden over nieuwe wetten, decreten, ontwikkelingen en activiteiten via de website, infodagen, excursies, nieuwsbrieven én de recent vernieuwde ledenbladen: “De Landeigenaar” en “Silva Belgica
 • LV is stichtend lid van het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos (APB-NB) dat in 2014 werd opgericht. Het APB-NB heeft als doel om voor de private beheerders de rol op te nemen van efficiënt en georganiseerd doorgeefluik bij het vormgeven van in hoofdzaak de Europese natuurdoelen

Waar staan we voor?

 1. Het opkomen voor eigen leden (de private landeigenaars) en dit op basis van eigen ervaring, kennis en adviezen met een hoge persoonlijke inbreng en betrokkenheid. Landelijk Vlaanderen wil landbeheerders in de dialoog met de overheid en andere platteland actoren vertegenwoordigen
 2. Een horizontale aanpak van het plattelandsbeleid.

Het actieterrein is multidisciplinair: de beheerders krijgen te maken met de wetgeving  rond bos, landbouw, natuur, leefmilieu, water, landgoederen, parken, jacht, recreatie, ruimtelijke ordening, landschap, monumenten en vele andere domeinen. Het plattelandsbeleid vereist een brede kennis van de verschillende thema’s.

 1. Een persoonlijke betrokkenheid. De private landeigenaars en beheerders hebben door de tijd heen en met grote betrokkenheid het platteland mee getekend, bewaard en gevormd. Ze streven naar een voortdurende verbetering van hun beheer en het waarde behoud van hun goederen, waardoor een belangrijke maatschappelijke meerwaarde ontstaat. Dankzij hun ondernemerschap en sociale verantwoordelijkheidszin zijn nog steeds een duurzame productie van voedsel en het behoud van cultureel erfgoed, waardevolle landschappen, biodiversiteit en natuurwaarden in ontwikkeling. Landelijk Vlaanderen stelt vast dat het merendeel van de plattelandsbeheerders zeer weinig kennis hebben van die materies, de instellingen, de regelgeving, de projecten, de instrumenten, de (semi) openbare actoren of betrokken organisaties. Bovendien gaat het om ingewikkelde, onderling afhankelijke en als verward aangevoelde materies, waaraan de niet geïnformeerde beheerders zich in de steek gelaten voelen en zich daarom wantrouwig, zelfs vijandig opstellen.
 2. Ter beschikking stellen van een breed informatie-instrument: ‘HANDLEIDING voor de privé Landeigenaar’

Om haar leden te ondersteunen in het begrijpen van, deze voor de leek vaak ontoegankelijke, thema’s heeft Landelijk Vlaanderen voor haar leden de ‘Handleiding voor de landeigenaar’ uitgegeven.
Deze praktische handleiding bundelt alle nuttige elementen rond landbeheer, landgebruik, subsidiëring, wetgeving, fiscaliteit, enz. Zij moet een gids vormen in de wirwar van regelgevingen en toont aan dat deze regelgeving een eenvoudige complexiteit is.

Uitdagingen & toekomst

 • Het behoud van een competitieve, duurzame landbouw met bedrijfsverbreding in het kader van een nieuw plattelandsbeleid.
 • Het scheppen van geschikte voorwaarden voor multifunctioneel beheer van bos, natuur en biodiversiteit door de private sectoren.
 • Het versterken van de maatschappelijke interesse voor landschappen, historische waarden, landbouwgebouwen, landgoederen en in het algemeen voor allerhande investeringen in ruraal onroerend goed.
 • LV wil blijven groeien: momenteel kunnen we beroep doen op enkele vaste werknemers, de directieleden en voorzitter, een bestuursraad (14 leden) en een team actieve en vrijwillig werkende leden.
 • Blijven werken aan nieuwe acties en verdere professionalisering zodat een blijvende basis wordt gevormd, die een gezonde structuur op langere termijn waarborgt.
 • LV streeft naar een actieve samenwerking van de landbeheerders met de overheid en tussen de beheerders onderling.
  Privaat beheer is vaak doeltreffender en goedkoper dan overheidsbeheer indien niet aan bepaalde vereisten moet beantwoord worden die enkel specialisten kunnen invullen.
  Daarom pleit Landelijk Vlaanderen voor de ontwikkeling van een cluster ‘privé natuurbeheer’ met de aangepaste instrumenten en specialisatie voor inrichting, beheer, vorming en begeleiding.
 • Respect, aangepaste reglementering en financiële vergoedingen zijn aangewezen om de niet economische functies van het landbeheer te ondersteunen. Een gezonde economische functie blijft immers essentieel. Aanvaardbare vergoedingen moeten de eigenaars stimuleren om te blijven investeren in hun erfgoed; ecosysteemdiensten spelen hierin een belangrijke rol.

Samenstelling vereniging