Op maandag 10 juni 2013 vierde Landelijk Vlaanderen vzw op feestelijke wijze haar tienjarig bestaan tijdens de Algemene Ledenvergadering in het Kasteel van Laarne.  Zo’n 100 leden en prominenten, waaronder minister voor Natuur en Leefmilieu Joke Schauwvliege, waren aanwezig in het prachtige kasteel, beheert door Historische Woonsteden, een bevriende organisatie van Landelijk Vlaanderen. De samenkomst werd voorafgegaan door een bestuursdiner in het restaurant van het slot waar in gesloten kring de toekomstvisie en actuele thema’s werden besproken. Ook ging bijzondere aandacht uit naar Bertrand de Lophem, die afscheid heeft genomen als secretaris-generaal, en naar Guido Mulier, die als nieuwe bestuurder werd verwelkomd. Opvallend was ook de aanwezigheid van vele jongere beheerders en het toenemend activisme onder de jongere generatie private eigenaars.

 

Voorprogramma:

  • Regionale Infodag VLM-Landelijk Vlaanderen vzw

Programma:

  • Verwelkoming door aftredend Secretaris-Generaal Bertrand de Lophem: 10 jaar Landelijk Vlaanderen!
  • Landbouw en transformaties in de Open Ruimte door Dr. Eva Kerselaers, onderzoekster bij ILVO
  • De pachtrelatie in Vlaanderen door voorzitter Philippe Casier
  • Landinrichtingsproject “Veldgebied Brugge” door Liesbeth Gellinck, projectleidster bij VLM
  • Slotrede door voorzitter Philippe Casier over het service centre en de volgende generatie landeigenaars
  • Feestrede en toespraak door Minister Joke Schauvliege

In de namiddag werd het startschot gegeven voor onze Ledendag met de eerste van een reeks regionale infodagen, georganiseerd door VLM en Landelijk Vlaanderen vzw. Nadat onze voorzitter deze infodag opende met een korte lezing over het recent ondertekende samenwerkingsakkoord met VLM, werd het woord gegeven aan de Heer Roland Vancauwenberghe.

Roland Vancauwenberghe, directeur Regio West-Vlaanderen,  gaf een uitgebreide presentatie om de werking van VLM regionaal toe te lichten.  Hij bevestigde ook dat hij de samenwerking met Landelijk Vlaanderen wil verstevigen, zeker nu het Samenwerkingsakkoord een feit is.  Hiermee werd de eerste regionale infodag van VLM en Landelijk Vlaanderen officieel geopend. Aanwezigen werden genodigd om in de hal van het Kasteel rond enkele infostanden uitleg te genieten over lokale ‘cases’: voorbeelden van succesvolle gerealiseerde projecten in samenwerking met landeigenaars. Gedurende een uur konden leden en geïnteresseerden zich rondom vier tafels informeren over de lopende projecten van VLM in hun omgeving.

 

Bijlagen: uitnodiging LE AV.pdf & 20130610_demo prov.infodag landelijk Vl.ppt

 De vergadering werd om 15.30u geopend door voorzitter Philippe Casier, die na de verwelkoming het woord doorgaf aan aftredend secretaris-generaal Bertrand de Lophem. Na zich tien jaar met hart en ziel te hebben ingezet voor onze vereniging, zet Bertrand de Lophem een stapje achteruit en neemt hij afscheid als secretaris-generaal. Bertrand de Lophem was mee betrokken bij de oprichting van Landelijk Vlaanderen in 2003 en is een van de mede-initiatiefnemers achter de grote Betoging voor het Platteland datzelfde jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd waardig afscheid genomen door Bertrand met een lezing over het tienjarig bestaan van de vereniging. De verschillende acties, excursies, het interbestuurlijk overleg, ledenactiviteiten, vergaderingen, studiereizen en vele andere ontmoetingen werden door Bertrand aan de leden getoond aan de hand van een visuele presentatie, met beeldmateriaal van de voorbije tien jaar, door hem voorzien van leuke anekdotes. Zijn conclusie na tien jaar hard zwoegen:

“We hebben samen een lange weg afgelegd om aan de private eigenaar zijn gerechtigde en juiste plaats te geven in het Vlaamse Buitengebied. Mijn hoop is dat, onder de leiding van onze dynamische voorzitter, we positief bijdragen en samenwerken tot verdere bloei van Landelijk Vlaanderen. Moge elke bos- en landbeheerder zich meer en meer thuisvoelen in een leefbaarder Vlaams Platteland”.

 

Ook de sponsors en partners werden in de bloemetjes gezet. Na de lezing heeft de  voorzitter bijzondere dank geuit aan de grote sponsor van deze bijeenkomst: Agriland NV: “Agriland ondersteunt en staat achter de visie en het doel van Landelijk Vlaanderen, wij zijn daarom erg tevreden opnieuw op hen als sponsor te mogen rekenen. Dit jaar zijn zij de hoofdsponsor en de enige sponsor van deze Algemene Ledenvergadering. De receptie en deze samenkomst worden door hen aangeboden. Agriland bewerkt landbouweigendommen zowel in Vlaanderen en Wallonië en is gespecialiseerde makelaar van landelijke goederen.  Hun doel is niet enkel een financiële optimalisatie aan de eigenaar te verzekeren maar ook om opnieuw een band tussen de eigenaar, zijn land en de landbouwwereld te scheppen, de vergroening te ondersteunen, de samenwerking met de overheid te versterken en om  lokaal werk te verschaffen aan derden. Wij danken hen voor de jarenlange ondersteuning en hopen ook in de toekomst Agriland als belangrijke partner op het platteland te mogen behouden”, aldus Philippe Casier.

Bijlage: Presentatie Bertrand de Lophem.pdf

De tweede lezing werd gegeven door Eva Kerselaers van ILVO. Zij studeerde voor bio-ingenieur aan de KULeuven. Momenteel werkt ze bij ILVO, het instituut voor landbouw- en visserijonderzoek, waar ze onderzoek doet rond landbouw, ruimtelijke ordening en plattelandsontwikkeling. Eind vorig jaar behaalde ze daar haar doctoraat met als titel “Participatieve ontwikkeling van een landbouwwaarderingsinstrument om rurale planning in Vlaanderen te ondersteunen”. Tijdens de Algemene Ledenvergadering kwam ze enkele resultaten van dat doctoraat toelichten. Eva is ook lid van J.ooR (“jonge onderzoekers open ruimte”). Tijdens de lezing stelde ze ook onderzoeksresultaten van andere leden van J.ooR voor. Zo gaf Eva cijfers en uitleg over enkele transformaties die zich manifesteren op het Vlaamse platteland, zoals de toename van tuinen, paarden en niet-agrarische economische activiteiten.  Hierover kan u meer lezen in de bijlagen onderaan.

 

Bijlagen: presentatie Landelijk Vlaanderen_voor print.pdf & voorstelling JOOR_13-05-30.pdf

Een belangrijk knelpunt dat door zowel VLM als mevr. Kerselaers zijdelings werd vermeld is de landpachtproblematiek. Landelijk Vlaanderen is al langer vragende partij voor een herziening van de pachtwet, geschreven in de jaren ‘20. Grondeigenaars hebben volgens hem steeds vaker het gevoel dat ze onteigend worden wanneer zij hun gronden via een vast pachtcontract verhuren. Hierover handelde de derde lezing, gegeven door voorzitter Philippe Casier: “Niet alleen is er het beperkt rendement en de quasi onmogelijkheid om een pacht op te zeggen, verpachters hebben ook weinig zicht op de uitbating van de grond door constructies als onderpacht, seizoenpacht of gebruiksruil, ze hebben geen rechten zoals toeslagrechten, quota of vergoedingen voor gebruiksbeperkingen. Dit gevoel is een bron van frequente verzuring van de relaties tussen de verschillende partijen en dus weigeren eigenaars steeds vaker om een nieuwe pachtrelatie aan te gaan.” Het gevolg is volgens hem dat door een gebrek aan nieuwe pachtcontracten veel vrije gronden geleidelijk aan ontnomen worden aan de productieve landbouw, wat ook weer in het nadeel van de landbouw speelt. Daarom wil Landelijk Vlaanderen een dialoog aangaan met de landbouwsector over een hervorming van de pachtwet. Belangrijkste eisen daarbij zijn onder meer het herwaarderen van de pachtprijs, de mogelijkheid om contracten af te sluiten voor beperkte duur, aanpassing van de schenkings- en erfenisrechten op grond en eigenaars toegang verlenen tot databanken met perceelsaangiftes.  De standpuntennota pacht wordt in drie delen gepubliceerd, in deze editie van De Landeigenaar werd het tweede gedeelte opgenomen, de volledige tekst is beschikbaar onderaan.

 

Bijlagen: Landbouwgebieden voor pachters en verpachters_-lezing ugent.pdf & 3 AV Philippe Casier.pdf

Na de pauze en de ontvangst van Minister Schauvliege werd het namiddaggedeelte vervolgd met de lezing van de laatste genodigde gastspreker: Liesbeth Gellinck. Zij is projectleidster bij de West-Vlaamse dienst “projectrealisatie” bij VLM, de Vlaamse Landmaatschappij. Ze startte als biologe met een project rond  ruilverkaveling en werd daarbij ook bij de landinrichting betrokken. Later bouwde ze de coördinatie van de landinrichting in de provinciale afdeling op. Sinds 2006 is Liesbeth projectleidster. Een van haar projecten is het landinrichtingsproject “Veldgebied Brugge”, waarover zij ons meer heeft verteld. Behalve enkele praktische situaties en overtuigend cijfermateriaal kregen we voorbeelden gepresenteerd van succesvolle samenwerking met private eigenaars in het Veldgebied. Ook kregen we een inzicht over de toekomstige projecten in de streek, de aanleg van enkele fietsroutes doorheen private landgoederen, en werden ons de nieuwe rustbanken gepresenteerd die VLM in de regio zal plaatsen langsheen de trage wegen. Verder handelde de uiteenzetting over specifieke acties bij VLM die privé eigenaars aanbelangen op lokaal niveau. Ook kwam er vanuit het publiek enige reactie, meer bepaald over de actie van de grondenbank en de toepassing door VLM van voorkoop. De door het beleid gepubliceerde cijfers van aangekochte oppervlakte met het voorkooprecht tonen aan dat in de praktijk het voorkooprecht echter veel minder wordt gebruikt dan meestal wordt aangeklaagd.

Meer info over het landinrichtingsproject ‘Veldgebied Brugge’ vindt u hier.

Bijlage: Presentatie Liesbeth Gellinck.pdf

Na een warm applaus werd de vergadering afgesloten met de feestrede van Minister Joke Schauvliege.  Zij dankte iedereen uitgebreid en was vereerd genodigd te zijn om met alle aanwezige leden het tienjarig bestaan van Landelijk Vlaanderen mee te mogen vieren. Ze benadrukte de positieve evolutie van de relatie tussen landeigenaars en de overheid gedurende deze periode, alsook de erkenning door de overheid van de rol van het privé-landbeheer als sleutel voor een viraal en aantrekkelijk platteland. Ook werd vermeld dat Landelijk Vlaanderen is uitgegroeid tot de belangrijkste partner in het overleg rond IHD, en werd onze vereniging genodigd in het toekomstige project rond het “geïntegreerd beheerplan” van de overheid, waarin men wil evolueren naar één type beheerplan voor natuur, bos, enz. Ook werd gesproken over het Servicecenter, dat door de Minister het ‘Kenniscentrum Open Ruimte’ werd genoemd.  Verder in deze Landeigenaar werd de volledige tekst opgenomen.

Ondanks de beperkingen van een kleine vzw en een heel bescheiden team van bestuurders, enthousiaste medewerkers, slechts twee halftijdse personeelsleden en enkele actieve werkende leden zijn we aanwezig rond de belangrijkste overlegtafels, en wordt eindelijk het standpunt van de private landeigenaar gehoord en erkend in het politieke speelveld. Bijzondere dank gaat daarom uit naar alle aanwezige leden, de vele vrijwilligers, sponsors en partners voor hun bijdragen aan ons tienjarig bestaan. Aan leden of sympathisanten die zich geroepen voelen om een extra helpende de hand te zijn, met werk, inzet of financieel, vragen we om dit kenbaar te maken via het secretariaat of per mail aan info@landelijkvlaanderen.be.

 

Bijlage: Toespraak Schauvliege AV 2013.pdf

Na deze lezingen werd de vergadering besloten met een bloemlezing van onze voorzitter, gevolgd door de feestrede van de Minister. In zijn pleidooi heeft voorzitter Philippe Casier vooral de nadruk gelegd op het beloofde Servicecenter: “Mevrouw de Minister, dergelijk voorstel hebben wij al medegedeeld aan de Minister President tijdens een vorige vergadering en hij heeft ons beloofd het te willen bekijken. Nu hebben wij ons voorstel concreet uitgewerkt en, u weet, meermaals op tafel gelegd met als trigger de IHD. Wij zijn ervan overtuigd dat dit essentieel is in het kader van de VIA acties zodat de 700.000 privaat beheerde ha vlot voor het beleid beschikbaar zouden zijn. Dit is 70 % van de open ruimte, eigendom van de private beheerders die de grondbelasting erop betalen met de hierboven vermelde rechten en plichten. Om die taken te vervullen is het Servicecenter onontbeerlijk want anders is er geen enkele waarborg dat deze massa beheerders zal kunnen ingeschakeld zijn en de overheid zal dan op een steeds duurdere aankooppolitiek beroep moeten doen. Met het center wordt ook het grondwettelijk evenwicht behouden tussen rechten en plichten. “

Ook werd bijzondere aandacht geschonken aan de volgende generatie landbeheerders, in samenwerking met de oudere generatie om beiden te overtuigen een stap te doen. Samenwerken tussen is vaak moeilijk. “In Nederland leeft het landgoedconcept, eenheden die bloeiende familiebedrijven worden, die de economische, ecologische en sociale functies merkwaardig vervuilen. Laat ons dit hier proberen, laat de jongeren bij ons volwaardig lid worden, laat ze aan de activiteiten deelnemen, breng ze naar de overlegtafel”,aldus voorzitter Philippe Casier.

De actuele dossiers werden besproken, een oplijsting kan u terugvinden in de .pdf in bijlage. De volledige tekst van de slotrede is eveneens toegevoegd.

 

Bijlagen: Slotwoord AVLV 2013.pdf & 5. AV Philippe Casier OK.pdf

10 jaar Landelijk Vlaanderen in beeld gebracht

Hier kan u de presentatie – diashow  ’10 jaar Landelijk Vlaanderen’ in beeld bekijken.

Hoofdsponsor van deze Algemene Ledenvergadering is Agriland NV, onze partner op het platteland.

agriland_25years

Wenst u ook een bijdrage te leveren aan onze activiteiten in ruil voor zichtbaarheid van uw firma? Neem dan contact op met marieke.smets@landelijkvlaanderen.be .