De handleiding is geprint beschikbaar via onze webshop: * TO DO *.

Website links

1. Ruimtelijke ordening

100.1 codex RO
100.1F codex RO F
100.2 stedenbouwkundige verorderingen
100.3 besluiten RO
100.3 F arrêtés RO
100.4 omzendbrieven RO
110 gewestplan
110.1 kaart gewestplan
110.2 legende gewestplan
110.3 algemene voorschriften gewestplan
110.4 toelichting voorschriften
112 structuurplan Vlaanderen
113.1 typevoorschriften
114.1 planningsprocessen Agnas
114.11 programma rup’s op kort termijn
114.2 gewestelijke rup’s
114.3 afbakening stedelijke gebieden
120.1 stedenboukundige vergunningen
120.4 toegelaten functiewijzigingen
120.5 niet vergunningsplichtige handelingen
120.6 meldingsplichtige handelingen
121 zonevreemde gebouwen
122 kwetsbare gebieden
122.1 CH overdruk
130 grond en panden decreet
130F decret “politique foncière et  immobilière
130.1 bestemmingswijzigingscompensatie
130.2 gebruikerscompensatie
131 planbateregeling
132 planschaderegeling
140.1 departement “ruimtelijke planning”
140.2 agentschap “ruimte en erfgoed”
150.1 informatie  strategische projecten
150.2 kaart strategische projecten

2. Bos

210 bosdecreet en besluiten
210F décret forestier
210F1 arrêtés forestiers
210.2 beheersvisie ANB
210.3 bosbeleid privébossen
210.4 boskartering
210.5 bosinventarisatie
210.6 autochtone bomen en struiken
210.7 plantadvies
210.8 aanbevolen herkomst
210.9 inheemse soorten
212 definitie bos en ontbossen
213 bosbeheerplan
213.2 CDB
213.3 successierechten
214 kapmachtigingen
214.1 richtlijnen kappen
214.2 richtlijnen schoontijd
216 compenserende bebossing
231.1 subsidie bebossing
231.2 subsidie landbouwgrond
231.3 subsidie openstelling
231.4 subsidie ecologische functie
231.5 subsidie bosbeheerplan
240 toegankelijkheid
240.bis Hoe maak ik een toegankelijkheidsregeling op voor een bos of natuurreservaat? Leidraad.
240.1 verzekering bos
240.2 borden bos
250.1 vademaecum bosuitbreiding
250.2 ferrariskaart
271 wat zijn bosgroepen
bosgroepen website

3. Natuur

300 natuurdecreet ANBnatuurdecreet WET
300F decret nature dossiernr 1997-10-21/40
300.1 maatregelenbesuit
300.1F arrêté sur les mesures
300F1 arrêtés nature
310 natuurvergunning
310.1 code goede natuurpraktijk
320 VEN
320.2 kaarten VEN
321 plichten in VEN
322 rechten in VEN
325 veel gestelde vragen VEN
333.1 besluit reservaten en verenigingen
331 erkend reservaat
333 terreinbeherende verenigingen
340 recht van voorkoop natuur
340.1 perimeters voorkooprechten
342 decreet harmoniseren voorkoop
342.1 procedure voorkooprechten
342.2 kaarten voorkooprechten
343 aankooppolitiek van de overheid
360 natuurrichtplan
360.1 natuurprojectovereenkomst
370 soortenbeleid
370.1 jachtbeleid
371 vogelrijke gebieden
382 Natura 2000
382.1 kaarten Natura 2000
383 Natura 2000 LV/HVV
383.1 intentieverklaring N 2000
386 vademecum N2000 (oude versie) vademecum N2000 (nieuwe versie)
387 Life+
390.1 domeinen ANB
390.2 gesprekspartners bij  ANB
390.3 FAQ  ANB
390.6 projecten ANB
390.7 parkbos
390.8 parkbeheer
390.9 richtlijnen parkbeheer
390 wie is ANB?
391.1 natuurrapport
391.2 minaplan 4
391.3 inbo publicaties
391.4 inbo databases
391.5 inbo kennis
391.6 biologische waarderingskaart
392 OC-ANB
392.1 cursus inverde
cursusaanbod
393 minaraad
394 regionale landschappen
396 erkende verenigingen
397 besluit erkende natuurverenigingen
397F arrêté erkende natuurverenigingen
397.1 decreet natuurverenigingen
397.1F decret associations naturalistes
397.2 erkende verenigingen

4. Diverse sectoren

4.1 Water
410 decreet integraal waterbeleid
410F decret integral de l’eau
411 kaart kwetsbare gebieden  water
412 kaart oeverzone, overstromingsgebieden
412.1 financiering watermaatregelen
413 waterbeheer en kaartenactuele toestand kaarten
413.1 bekkenbeheerplannen
413.2 maatregelen beheerplannen
414 CIW
415 polders en wateringen
415.11 wet over wateringen
415.11F loi sur les wateringues
415.12 wet over de polders
415.12F loi sur les polders
415.2 kaarten polders en wateringen
416.2 wetgeving onbevaarbare waterlopen
416.2F loi sur les cours d’eau non navigables
416.1 waterlopen politie
4.2 Nulbemesting
420 nulbemesting
4.3 VLM
430 diensten VLM
431 mestbank
432 grondenbank
433 inrichting VLM
433.1 kaarten inrichting
433.1 ruilverkaveling
433.2 natuurinrichting
433.3 landinrichting
433.4 landinrichting leefmilieu
435 bestemmingwijzigingcompensatie
436 beheerovereenkomsten
437 plattelandsontwikkeling
438 publicaties VLM
438 F VLM F
4.4 Sigma
440 procedure Sigma
440.1 actoren sigma
440.2 projecten sigma
442 instrumenten sigma
450 MER rapportage en projecten

5. Federale Regelgeving

510 Wat is het veldwetboek?
veldwetboek
510F code rural
530 buurtwegen
F530 F buurtwegen
530.11 kaarten buurtwegen prov OVL
530.12 kaarten buurtwegen Antwerpen
530.13 kaarten buurtwegen Vl Brabant
530.14 kaarten buurtwegen limburg
530.15 kaarten buurtwegen W Vl
530.2 juridische studie buurtwegen
530.3 nota VLM buurtwegen
530.4 nota LV buurtwegen
531 plantrecht
541 voorheffing bospercelen
542 successie landbouwexploitatie
544 gezinsbelasting O Vl
545 leegstandheffing
546 natuurschoonwet NL

6. Erfgoed

600 wetgeving erfgoed
600.1 filosofie erfgoed
610 monumentendecreet
610F decret monuments
611 beschermingsprocedure
611.1 databank beschermd erfgoed
612.1 monumentenwacht
612.2 vergunningen monumenten
613.1 onderhoudspremie
613.2 restauratiepremie
614.1 herwaarderingsplannen stads en dorpsgezichten (voorlopig)
614.2 lijst herwaarderingsplannen
620 landschapsdecreet
620F decret sites ruraux
623 brochure landschappen
623.1 premies landschappen
624 landschapsatlas
625 ankerplaatsen
630 fiscaliteit erfgoed
640 inventaris bouwkundig erfgoed
640.1 inventaris bouwkundig erfgoed – gevolgen
660 administratie erfgoed
661 publicaties VIOE
661.1 Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landchappen

7. Landbouw

710 pachtwet
710F bail a ferme
712 pachtprijzen
712.1 landbouwstreken
712.2 evolutie pachtprijzen
713 statistieken grondgebruik
713.1 landbouwrapport
720 duurzame landbouw
720.1 studies landbouw
723 eco plus
730 beoordelingskader vergunningen
740.1 pijler 2 PDPO
740 PDPO uitgewerkt
740.2 as 2 PDPO
741 beheerovereenkomsten
741.1 vergoeding natuur
741.2 bebossing en onderhoud landbouw
742 PDPO uitgewerkt
762 nota Rise
770 projecten leader
770.1 kaarten leader
770.2 paardenhouderij
770.3 plattelandsbeleidsplan
770.4 ruraal netwerk
771 thema’s IPO

8. Multifunctioneel Landbeheer

811 landgoederen
812 nieuwe landgoederen
812.1 vergelijking landgoederen
813 ontwikkelingsrechten

9. Actoren op Vlaams Niveau

910 Vlaams Parlement
910.1 vergaderingen Vlaams Parlement
910.2 beleidsnota
910.3 beleidsbrieven Vlaamse Regering, Beleidsbrieven Natuur en Leefmilieu
911 adressen ministeries
912 groenboek interne staatshervorming
923 Rise
925 experten LV
999 allerhande kaarten

Bijlagen

B21 BO water
B23 BO botanisch beheer
B24.1 BO weidevogel
B24.2 BO akkervogels
B24.3 BO hamster
B25 BO perceelsranden
B26 BO erosiebestrijding
B26.1 BO niet ploegen
B27 BO KLE
B27.1 BO poelen
B27.2 BO onderhoud