Landelijk Vlaanderen vraagt grondeigenaars zich kandidaat te stellen voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – GECORO.

Het Decreet van 18 mei 1999 en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 voorzien de oprichting van een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Artikel 9, § 2. van het decreet geeft aan deze Commissie volgende opdracht : “Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge dit decreet, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.”

Nu de nieuwe gemeentebesturen zijn geïnstalleerd zullen ook alle adviesorganen, zo ook de GECORO, opnieuw worden samengesteld met “de vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente”.

Landelijk Vlaanderen vindt het van het grootste belang dat ook de landelijke grondeigenaar vertegenwoordigd is in het GECORO! Daarom richten we ons tot u als lid van Landelijk Vlaanderen. Bent u zelf kandidaat of kent u iemand die Landelijk Vlaanderen kan vertegenwoordigen in de GECORO van uw gemeente, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en breng ons op de hoogte.

Landelijk Vlaanderen zal dan graag deze kandidaat aanbevelen bij het college van burgemeester en schepenen. Kandidaten hoeven geen inwoner te zijn van de gemeente waarvoor ze zich kandidaat stellen, maar het is wel een pluspunt. Indien de vertegenwoordiger verhinderd is om een vergadering bij te wonen, dient hij zijn plaatsvervanger af te vaardigen.

Indien u, als lid van Landelijk Vlaanderen of daarnaast, de GECORO reeds bijwoont, vragen wij u dit te melden zodat we u van informatie kunnen voorzien bij de agendapunten die van belang zijn voor de land-, bos- of natuureigenaar.

Indien u interesse heeft of wanneer u graag meer wil weten kan u de bijlagen hieronder doornemen over de werking van GECORO, de wetgeving en het Besluit van de Vlaamse Regering.

Bijlages: