Vlaamse klimaattop 2016

Op 19 april vond de Vlaamse klimaattop plaats als antwoord op de top van Parijs uit 2015.

Minister-president Bourgeois sprak over de problemen die klimaatverandering nu al met zich mee brengt. De top in Parijs was bijzonder omdat hier voor het eerst zo’n grote groep van wel 195 landen zich achter gezamelijke klimaatdoelstellingen schaarden. Deze doelstellingen worden vertaald naar een Europese doelstelling. Hier werd al langer aan gewerkt. Dit moet vertaald worden naar een Belgische/Vlaamse doelstelling. Er worden bijkomend extra gelden (300 miljoen) vrijgemaakt om te investeren in klimaatvriendelijke programma’s. Bourgeois doelt ook op de voorbeeldfunctie van Vlaanderen in onderzoek en innovatie waarin we het nu al erg goed doen.

Dit is de eerste klimaattop in Vlaanderen, een 2de zal worden gehouden in november en een derde in 2018. Tussen nu en november zullen er rondetafelgesprekken worden georganiseerd door de verschillende Vlaamse ministers. In deze overleggen wordt samengezeten met de verschillende doelgroepen. Minister Schauvliege heeft aangegeven om met de landbouwsector overleg te willen plegen. Ook Landelijk Vlaanderen en de Vlaamse Bosgroepen vinden dat zij bij deze gesprekken betrokken moeten worden. Hierover zullen gesprekken worden aangegaan.

Minister Schauvliege sprak over de geschiedenis van het klimaatbeleid en begon daarmee met de erkenning van het probleem van klimaatverandering in 1992 in Rio de Janeiro. Het is volgens haar de bedoeling om in Vlaanderen tegen 2050 een reductie van de broeikasgassen teweeg te brengen van 95% ten opzichte van 2005. In de periode tot 2050 zijn er verschillende tussenstappen ingebouwd.

Er wordt benadrukt dat er een energie-efficientieslag plaats moet vinden, maar daarnaast ook een omslag naar schone en duurzame energie. De Vlaamse overheid investeert door het gebruik van het Vlaams klimaatfonds in de klimaatproblematiek met 1 miljard tussen 2013 en 2020, daarnaast komen er nog bijkomende middelen. (20 miljoen in de eerste financieringsronde en nog eens 300 miljoen voor interne maatregelen tussen 2016 en 2020.) De minister werkt ook aan het beleidsplan voor de openbare ruimte wat verdere sturing moet geven.

Professor Leo Van Broeck beschreef de processen op het aardoppervlak en hoe de mens daar in de loop der jaren invloed op heeft uitgeoefend. Hij benadrukt de belasting van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen op het milieu en de maatschappij. Door dat de Vlaming erg verspreid is gaan wonen zijn kosten voor vervoer en energiegebruik hoog. Hij ijvert niet alleen voor aanpassing van het huidige systeem, hij ijvert voor een systeemshift waarin de ruimtelijke ordening in Vlaanderen grondig wordt hervormd zodat dorpskernen ontstaan en de openbare ruimte ook open blijft. Daarnaast richt hij zich vooral op stapelbouw daar dit volgens hem veel energiezuiniger is dan losstaande woningen.

Naast deze 2 voordrachten vonden er twee pannengesprekken plaats waarin belanghebbenden hun licht over de klimaatproblematiek lieten schijnen. De problematiek van de toekomst van de Bosgroepen werd kort aangehaald door Ludwig Vandenhove, dit naar aanleiding van een vraag over biomassa uit bossen. Hij stelde de Bosgroepen een belangrijk instrument te vinden naar de toekomst toe. Hierbij kijkt en spreekt hij direct naar Marleen Evenepoel, het hoofd van ANB, en minister Schauvliege en zegt hen dat er een plan moet worden uitgewerkt om er voor te zorgen dat een hoger percentage eigenaren zich aansluit bij de Bosgroepen omdat de Vlaamse en Provinciale doelstellingen dan efficiënter kunnen worden geïmplementeerd.

Alle stukken die zijn gebruikt zijn te vinden op de onderstaande website. Ook vind u allen daar de gefilmde opnames van de klimaattop.

Documenten van de Vlaamse Klimaattop 19-04-2016

Reageer