Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Alle projectvoorstellen zijn welkom bij het Agentschap voor Natuur en Bos tot 30 september 2016.

Via deze projectoproep wil het Agentschap voor Natuur en Bos de kans bieden aan zowel privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen, als alle publiekrechterlijke rechtspersonen om een bijdrage te leveren tot bebossing.

Aankoopprojecten van gronden voor bebossing die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven krijgen voorrang. Ook projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ), die bijdragen tot de realisatie van de specifieke natuurdoelen in een Natura 2000-gebied, krijgen voorrang. Die voorrang geldt eveneens voor projecten die door middel van de gerealiseerde bosuitbreiding bijdragen tot de bescherming van planten en dieren via de door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s en voor projecten die bijdragen tot de realisatie van meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel.

De subsidie bedraagt 60% van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5 €/m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking voor subsidie. Minister Schauvliege heeft hiervoor 1 miljoen euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds.

Voor inrichting en bebossing kunnen bestaande subsidieregelingen gebruikt worden.

Praktisch

Alle projectvoorstellen zijn welkom bij het Agentschap voor Natuur en Bos tot 30 september 2016.

De selectiecriteria waaraan het projectvoorstel moet voldoen vind je terug in: de infobundel voor privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen (doc – 130 KB)

Een voorbeeld van een projectvoorstel voor een privé-eigenaar: download het projectvoorstel (pdf – 200 KB) en het beplantingsplan (pdf – 200 KB)

Je kunt steeds advies inwinnen over de procedure en de selectiecriteria bij uw lokale Bosgroep via www.bosgroepen.be of het Agentschap voor Natuur en Bos via katrin.goyvaerts@lne.vlaanderen.be of 02 553 81 06.

Voor meer informatie over aankoop: http://www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing

Voor meer informatie over de bebossing: http://www.natuurenbos.be/bebossing

 

Reageer