PERSBERICHT – 10 nieuwe Wildlife Estates Labels

10 Vlaamse private natuureigenaars krijgen Europese erkenning

6 februari 2018

 

Op maandag 5 februari werden, in de Cercle Gaulois te Brussel, de Wildlife Estates Labels uitgereikt aan 20 Belgische private eigenaars met bijzondere verdiensten op het vlak van ontwikkeling voor fauna en flora.

In aanwezigheid van Humberto Delgado Rosa (Directeur-generaal Leefmilieu, Europese Commissie), Konstantin Kostopoulos (CEO Wildlife Estates) en Carlos Otero (voorzitter van de Europese wetenschappelijke commissie van het WE-label) mochten in totaal 20 Belgische private domeinen, waaronder 8 Vlaamse landgoederen en 2 Vlaamse wildbeheereenheden het prestigieuze WE-label in ontvangst nemen:

 

Landgoed Stoket (Geel)

Een prachtige groene long tussen Kasterlee en Geel, gelegen aan de Kleine Nete. De bosbouwtraditie van de familie Dierckx de Casterlé heeft hier gezorgd voor bijzonder verzorgde bossen met een specifiek oog voor waterbeheer.

Het generatielange engagement van de familie in het kader van de Koninklijke Bosbouwmaatschappij en later Landelijk Vlaanderen staat garant voor het behoud van veel biodiversiteit in een streek waar intensieve landbouw een zware tol heeft geëist.

 

Landgoed Heihuyzen (Malle)

Het landgoed Heihuyzen van de familie Lenaerts trekt voluit de kaart van het duurzaam beheer op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. De doelstelling van het landgoed is en blijft ook het “self-sustaining” karakter ervan, de financiële zelfredzaamheid, zodat alle functies van het landgoed er zich blijvend kunnen ontwikkelen.

Om de biodiversiteit vooruit te helpen worden regelmatig natuurprojecten gerealiseerd met de hulp van de Vlaamse overheid en met de doelstellingen van Natura 2000 voor ogen.  Over de jaren werden heel wat hectaren bos terug omgevormd naar land- en stuifduinen en heide.

In 2014 verkreeg het landgoed Heihuyzen ook de prestigieuze Europese “Anders Wall” prijs voor milieuzorg.

 

Landgoed Overheide (Weelde)

Dit geheel van vijvers, vennen, bossen, heide en landbouwgrond, was het landgoed en observatiegebied van één van de stichters van de Belgische ornithologie, ridder Georges van Havre. Vandaag maakt het nog steeds één van de oudste jachtrevieren uit van de Antwerpse Kempen, met een stevige landelijke traditie en een hart voor de natuur.

Het landgoed ligt volledig in Natura 2000; alle habitatwaardige natuurelementen komen onder natuurstreefbeeld in het kader van een natuurbeheerplan en het geheel van de bossen zal worden beheerd volgens de criteria geïntegreerd natuurbeheer.

 

Wildbeheereenheid Tulderheide (Ravels)

De wildbeheereenheid Tulderheide is een kleine, maar zeer gedreven WBE in de Noorderkempen, voor wie de passie voor kleinwild vooraan staat en hiervoor steeds opnieuw vele inspanningen heeft geleverd.  Het combineert een zeer oude jachttraditie met nieuwe initiatieven en vormen van faunabeheer.

De wildbeheereenheid trekt voluit de kaart van het Vlaamse Patrijzenproject door de aanleg van hectaren wildakkers, het stimuleren van de aanleg van grasstroken en graslanden en het onderhoud van kilometers hagen, heggen en kleine landschapselementen.

 

Landgoed Het Loo

De zeer geslaagde balans tussen kwaliteitsvolle voedselproductie door landbouw, ecosysteemdiensten en de ontwikkeling van de biodiversiteit blijven de kern vormen van het beheer op Landgoed Het Loo, dat velen tot voorbeeld strekt. En dit zowel in Vlaanderen als in Nederland, want het landgoed strekt zich uit aan beide zijden van de grens, bij Hamont, in het noorden van Limburg.

Het bewijs blijven leveren van het slagen van deze duurzame balans vormt ook de motor van het engagement van de familie de l’Escaille om de toegevoegde waarde van de private sector op het platteland steeds opnieuw aan te kaarten, en zoals wij allen weten, geldt dit zowel voor Vlaanderen en België, als voor Europa!

 

Kasteeldomein van Westerlo

Het kasteeldomein van Westerlo , dat dankzij de bijzondere inspanningen van prins Simon de Merode en zijn familie op socio-cultureel vlak een bijzondere uitstraling geniet (met prachtige musicals die de geschiedenis doen herleven) heeft ook op het vlak van natuur en bos een beheer dat een erkenning als deze van het Wildlife Estates Label meer dan verdient.

De biodiversiteit is er bijzonder gediend door een uitgebreid beheer van alle bossen, de omvorming van heel wat bossen naar volwaardig habitat, een aangepast beheer van de dreefstructuren en een opwaardering van de waterelementen op het domein ten bate van de natuur.

 

Landgoed Weeberg te Leefdaal

Het landgoed is op het plateau van Duisburg gelegen, en maakt een prachtig geheel uit van open agrarisch gebied met grote geïsoleerde bosmassieven, solitaire bomen en bermbegroeiing langs holle wegen en taluds. Het vormt al eeuwenlang de heimat van de familie de Liedekerke.

Deze familie heeft er ook bewust voor gekozen om in samenwerking met de VLM kilometers heggen, gras- en faunastroken en hectaren fauna-akkers aan te leggen, om de biodiversiteit in dit landbouwgebied sterk op te waarderen.

 

Het gebied ligt ook voor een derde deel in Natura 2000 en nu reeds werden in samenwerking met het Regionaal Landschap Dijleland bijzondere inrichtingswerken ten gunste van de vroedmeesterpad verricht.

 

Landgoed Scherpenbergen – De Hutten (Meerhout)

Het zeer afwisselend Kempisch landschap tussen Geel en Meerhout, gekenmerkt door beboste sikkelduinen en vroegere heideontginningen, telt een particulier landgoed dat reeds decennialang op eigen kracht verregaand experimenteert in natuurontwikkeling en – behoud, met prachtige realisaties tot gevolg en dit op het overgrote deel van de oppervlakte ervan. Deze bijzondere prestatie is het werk van de heer Alan Phillips en zijn rotsvast geloof in het opbouwen van expertise en het kiezen voor de juiste aanpak inzake privaat natuurbeheer.

Het landgoed is volledig in Natura 2000 gelegen en vormt een schoolvoorbeeld van geïntegreerd natuurbeheer op alle vlak, economisch, ecologisch en sociaal.

Het landgoed is ook een schoolvoorbeeld van geslaagde multifunctionaliteit waarbij duurzaam beheer van erfgoed en natuur centraal staan, en het maatschappelijk engagement van het landgoed een groot succes uitmaakt.

 

Landgoed Loye (Lummen)

In de Demervallei tussen Lummen en Herk-de-Stad verschijnt juist aan deze rivier het kasteeldomein van Looi met het omringende park en zijn prachtige dreven, bossen, landerijen en een groot vijvercomplex. Dit prachtig ensemble, volledig in Natura 2000, wordt al eeuwenlang verzorgd door de familie de Fabribeckers.

Het landgoed telt de grootste concentratie aan habitatwaardige galigaanvegetatie in Vlaanderen. Voor dit habitat, maar ook voor andere, zet het landgoed in op natuurprojecten en werkt het samen met vele andere landeigenaars aan de uitwerking van een gezamenlijk natuurbeheerplan met het Agentschap voor Natuur en Bos en de andere betrokken sectoren van de streek.

 

Wildbeheereenheid Vogelsanck

De leden van de wildbeheereenheid staan in voor het beheer van heel wat waterelementen, dijken, heide en bossen in het zeer waardevolle gebied De Wijers, tegen Hasselt in Limburg, het gebied van de 1000 vijvers.

Het is het leefgebied bij uitstek van de roerdomp, de woudaap en de boomkikker, wiens populatie mede dankzij de inzet van de jagerij en het privaat beheer in deze streek sterk is gestegen.

De leden van de WBE participeerden vanuit de jachtwereld zeer actief aan het LIFE+ 3watEr project, dat in 2014 de Natura 2000 Award heeft verkregen voor vernieuwende samenwerking en ook verleden jaar werd met steun van de WBE door vele actoren opnieuw een project ingediend om nieuwe natuurdoelen te realiseren.

 

Contacten:

 

Christophe Lenaerts

Voorzitter Landelijk Vlaanderen

0475 471815

voorzitter@landelijk.vlaanderen

 

Jurgen Tack

Algemeen directeur Aanspreekpunt Privaat Beheer

0499 593329

jurgen.tack@privaatbeheer.be

 

Over Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen is een belangenorganisatie die ijvert voor de bevordering van het ondernemerschap van de landeigenaar-en beheerder op het Vlaamse platteland.
Landelijk Vlaanderen ondersteunt de privé landbeheerder, die een belangrijke sleutel vormt in het dynamische en aantrekkelijke platteland in het sterk verstedelijkt Vlaanderen.

Landelijk Vlaanderen is een spreekbuis voor de private landbeheerders. Onze vereniging vertegenwoordigt ruim 200.000 eigenaars en 650.000 hectare grond.

localhost

 

Over het Wildlife Estates Label

Basiswaarden van het label

Biodiversiteitsbehoud

De erkenning van het enorme belang om onze biodiversiteit te behouden ligt aan de basis van de oprichting van het Wildlife Estates (WE) label. Europese habitats worden bedreigd door fragmentatie, degradatie en vernieling. Vaak is dit te wijten aan wijzigingen in landgebruik, intensificatie en omzetten van productiesystemen, het stopzetten van traditionele bewerkingwijzes die vaak biodiversiteitsvriendelijker waren, ontwikkeling van infrastructuur, verstedelijking en een tekort aan ondersteuning van de plattelandsgemeenschap. Andere belangrijke problemen zijn het verlies van bestuivers, de toenemende verspreiding van invasieve soorten en de klimaatwijziging. Het is absoluut noodzakelijk om het biodiversiteitsverlies stop te zetten zodat onze ecosystemen in staat zijn zich aan te passen aan de klimaatwijziging.

Dit kan maar gerealiseerd worden door een intense samenwerking van landbouwers, bosbeheerders, jagers en vissers die allen een rol spelen bij het behoud van de flora en fauna in Europa.

In het licht van al deze bedreigingen is het WE label er in geslaagd om habitats te creëren en te verbeteren in functie van zowel biodiversiteitsherstel als in functie van het herstel van de natuurlijke condities voor het behoud van wildsoorten. Dit kan maar gerealiseerd worden door een intense samenwerking van landbouwers, bosbeheerders, jagers en vissers die allen een rol spelen bij het behoud van de flora en fauna in Europa. Ze vormen de belangrijkste schakel in de realisatie van een duurzame plattelandsontwikkeling.

Het concept van ‘behoud door wijs gebruik’ vraagt niet alleen om een verantwoorde exploitatie van wild maar ook om het behoud van de spirituele waarde die natuur heeft in onze maatschappij. Activiteiten richten zich hierbij op zowel het behoud van soorten, het vergroten van populaties van sommige soorten als het beheer van soorten om te voorkomen dat andere soorten of ecosysteemdiensten er een negatieve impact van ondervinden.

 

Oplossingen voor wijzigingen in landgebruik

Landgoederen spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de plattelandseconomie, terwijl deze laatste dan weer een belangrijke rol speelt bij de mondiale voedselbevoorrading bij energie- en milieuvraagstukken. Daarvoor is het nodig om, zelfs in een periode waarin de overheid steeds minder middelen ter beschikking stelt, bijkomende private initiatieven te ontwikkelen om tot een duurzame plattelandsontwikkeling te komen.

De verdere degradatie van ons leefmilieu vraagt om bijkomende inspanningen van private landeigenaars door het ontwikkelen en toepassen van goede beheerpraktijken.

De verdere degradatie van ons leefmilieu vraagt om bijkomende inspanningen van private landeigenaars door het ontwikkelen en toepassen van goede beheerpraktijken. Om deze reden tracht het Wildlife Estates label de samenwerking tussen de publieke en de private sector te ondersteunen. Op deze wijze kan het label immers aantonen dat landeigenaars op significante wijze bijdragen aan het biodiversiteitsbehoud.

 

Doelstellingen van het label

  • samenwerking tussen de private en de publieke sector om gemeenschappelijk een halt toe te roepen aan het biodiversiteitsverlies;
  • promoten, toepassen en delen van de beste praktijken in natuurmanagement met het oog op het afleveren van een maximum aan ecosysteemdiensten;
  • verbeteren van de politieke en publieke perceptie tegenover het beheer van private domeinen en van het begrip van de economische, ecologische en publieke diensten die deze domeinen leveren;
  • aanbieden van een netwerk dat het mogelijk maakt gemeenschappelijk beheerinitiatieven te ontwikkelen en te promoten met het oog op een goede balans tussen economische, sociale en ecologische doelen;
  • verspreiden van informatie over natuurmanagement voor educatieve, beheer- en beleidsdoelen.

 

 

Wat het label reeds bereikt heeft

Het Wildlife Estates (WE) Label werd opgezet in 2005 door belangrijke overheid- en private organisaties actief in het beheer van landgoederen met het oog op de ontwikkeling van een filosofie die de concepten van natuurbeheer en duurzaam landgebruik aan elkaar linkt. Het initiatief is sindsdien systematische gegroeid en promoot biodiversiteitsbehoud in functie van politieke, economische en sociale bezorgdheden op zowel Europees als nationaal gebied.

Vandaag is het netwerk aanwezig in 17 landen, telt het 191 landgoederen die het label hebben verkregen en beslaat het in totaal reeds meer dan 1,3 miljoen hectares.

Het netwerk werd opgestart in Spanje, België, Frankrijk, Portugal en Nederland. Vandaag is het netwerk aanwezig in 17 landen, telt het 191 landgoederen die het label hebben verkregen en beslaat het in totaal reeds meer dan 1 miljoen hectares. De grootte van de deelnemende landgoederen varieert van enkele tientallen hectares tot enkele tienduizenden hectares. Ze hebben zich allen geschaard achter de gemeenschappelijke doelstelling om hun natuurlijke, culturele en sociale omgeving te bewaren en te verbeteren.

 

Werking

Het secretariaat van het Wildlife Estates Label is gehuisvest in de kantoren van de European Landowners’ Organization (ELO). ELO is een vereniging van organisaties die zich inzetten voor private landeigenaars. Voor Vlaanderen is dit Landelijk Vlaanderen.

 

Wetenschappelijk comité

De toekenning van de label gebeurt onder het toeziend oog van een wetenschappelijk comité. Dit zorgt ervoor dat in de verschillende EU-lidstaten de toekenning van de label gebeurt op de basis van een objectieve methodologie. Het wetenschappelijk comité ondersteunt de nationale delegaties bij de toepassing van de erkenningsmethodologie. Het wetenschappelijk comité bestaat uit 7 hoog aangeschreven experten uit de verschillende biogeografische regio’s van de Europese Unie.

 

Hoe het label te verkrijgen

Voor wie?

Alle landgoederen kunnen het label aanvragen. Er zijn geen beperkingen op het vlak van grootte, ligging of uitgevoerde activiteiten. De enige vereiste is dat het landgoed wordt beheerd vanuit een centrale visie.

Waarom?

Deelname aan het Wildlife Estates Label gebeurt op vrijwillige basis door landeigenaars en -beheerders om te werken aan een duurzaam beheer en behoud van fauna en flora dat bijdraagt aan sociale, economische en ecologische doelstellingen. Het WE label communiceert regelmatig over de meest optimale beheertechnieken die door de leden worden ontwikkeld. Het informeert ook het grote publiek over het belang van landgoederen op sociaal, economische en ecologisch vlak.

 

  1. erkenning als voorloper

Landgoederen met het label worden erkend voor hun uitstekend management in functie van een duurzaam beheer terwijl de noodzakelijke aandacht wordt besteed aan het milieu en de biodiversiteit op het domein.

  1. om zich verder te ontwikkelen en te verbeteren

Het WE label zorgt voor een netwerk waarin leden elkaar informeren over de meest optimale beheertechnieken. Op deze wijze ondersteunt het label haar leden om op een effectieve wijze conflicten op te lossen en op een effectieve wijze gebruik te maken van bestaande subsidieregeling en wetgeving.

  1. betrokkenheid

Het WE Label communiceert naar zijn leden over nieuwe managementstrategieën die het beheer van landgoederen substantieel verbeteren. Het WE label gaat actief op zoek, bij de aangesloten leden, om de beste beheerpraktijken en innovatieve activiteiten en technieken te identificeren en te promoten

  1. ondersteuning

Heel wat activiteiten die traditioneel thuishoren op landgoederen (landbouw, bosbouw, natuur, jacht, visvangst…) staan sterk onder druk. Door proactief een optimaal beheer, zoals gestimuleerd door het Wildlife Estates Label, te implementeren kan men anticiperen op Europese regelgeving in overeenstemming met de Vogel- en Habitatrichtlijn, die samen Natura 2000 vormen.

  1. informatie

Eénmaal het Wildlife Estates Label wordt behaald maakt men deel uit van een uitgebreid netwerk waarbij heel wat informatie afkomstig van andere leden ter beschikking komt. Je krijgt bovendien toegang tot heel wat artikels, documenten, heel wat events en nieuws via de WE Nieuwsbrief.

Reageer