NIEUW RAPPORT OVER EUROPESE BOSVITALITEIT

Forest Condition in Europe 2015 Technical Report of ICP Forests

BRON: INBO (klik hier)

Dit najaar verscheen het rapport ‘Forest Condition in Europe’. Daarin staan de meest recente gegevens over de bosgezondheidstoestand in Europa. Tegelijk worden ook aspecten van de luchtverontreiniging in Europese bossen behandeld, met name ozonconcentraties en stikstofdeposities. Het INBO beheert de meetnetten in Vlaanderen en rapporteert jaarlijks de resultaten ervan aan het ICP- Forests, een internationaal programma opgericht onder de koepel  van de Verenigde Naties.

In het Level I meetnet wordt jaarlijks een inventaris opgemaakt van de gezondheidstoestand van de bossen. In 2014 rapporteerden 24 Europese landen gegevens afkomstig van duizenden proefvlakken. Een van de indicatoren om de bosvitaliteit te bepalen, is het percentage beschadigde (bos-)bomen. Dit wordt bepaald door het bladverlies te schatten. In Europa bleek 23,8% van de bomen beschadigd (bladverlies > 25%) en bedroeg het gemiddeld bladverlies 21,5%. In Vlaanderen was 21,1% van de bomen beschadigd en bedroeg het gemiddeld bladverlies 23,4%.

Bij de inheemse eiken (zomereik en wintereik) werd de grootste schade waargenomen, bij grove den de minste. Ook in Vlaanderen was de kroontoestand van de zomereiken slechter dan bij de andere boomsoorten. Het bladverlies vertoont in Europa een toenemende trend voor de meeste boomsoorten, waaronder eik en beuk. Grove den en fijnspar vertoonden daarentegen nauwelijks een toename van het naaldverlies tussen 1992 en 2014.
In vijf Level II bosgebieden in Vlaanderen vindt intensieve monitoring van verzurende en vermestende deposities (zwavel en stikstofverbindingen) plaats. Het rapport toont onder andere hoe de ammoniumdepositie in Vlaanderen nog steeds tot de hoogste binnen Europa behoort.

Geert Sioen, Arne Verstraeten, Peter Roskams

 

Ontdek hier het volledige rapport: Forest Condition in Europe 2015 Technical Report of ICP Forests

Reageer