Landelijk Vlaanderen hekelt houding natuurverenigingen inzake nieuw natuurbeleid

Reactie aan Minister Schauvliege en ondersteuning van de beleidskeuzes.

Landelijk Vlaanderen

(vereniging voor private land-, bos- en natuureigenaars)
hekelt houding natuurverenigingen inzake nieuw natuurbeleid

  

Zeggen natuurverenigingen volledige waarheid inzake nieuw natuurbeleid?

Recent werd door natuurverenigingen een petitie overhandigd aan Minister Schauvliege met de vraag het nieuwe natuurbeleid radicaal om te gooien. In dit nieuwe natuurbeleid wordt er duidelijk gestreefd naar een meer open karakter van het natuurbeheer, maar wordt ook de hegemonie van de natuurverenigingen enigszins afgezwakt tot een aanvaardbare verhouding ten opzichte!van de particuliere eigenaars van waardevolle natuurgebieden.

‘Natuurverenigingen voeren actie tegen eigen beleidsadvies’

Dat er nu actie gevoerd wordt voor het concentreren van de schaarse natuurbudgetten naar de met overheidsgeld aangekochte gronden is te verwachten. Maar, misschien moet de informatie ook eens aangevuld en in het volledige kader geplaatst worden.

Natuurpunt, zoals Landelijk Vlaanderen trouwens, zit mee rond tafel in het Vlaams overleg waar aan het nieuwe natuurdecreet vorm gegeven wordt. De natuurvereniging brengt daar zelf terecht aan dat Vlaanderen nood heeft aan ‘robuuste natuurkernen’ die voldoende groot zijn om zichzelf in stand te houden en als leefgebied voor bedreigde soorten te dienen.

‘In het verleden kochten natuurverenigingen snippers met overheidsgeld zonder algemene visie’

In het verleden kochten de natuurverenigingen grote maar ook kleine ‘snippers’ land aan. Dit gebeurde echter zonder kader of algemene visie, maar wel met overheidsgeld; op die subsidies konden particuliere beheerders in de praktijk niet rekenen.

Daarenboven konden de natuurverenigingen in de ruime omgeving rond hun aangekochte snippers een recht van voorkoop laten opleggen aan de eigenaars in de buurt. Die perimeter in de omgeving konden zij zelf vrij bepaalden, zonder richtlijnen of criteria of overleg hiervoor! Zo kon rond een snipper van een halve hectare een perimeter van honderden hectare aan nietsvermoedende derden worden opgelegd! Met het feit dat die buren zelf natuurdoelen hadden op hun gronden werd geen rekening gehouden.

‘Natuurbeheer was jarenlang exclusiviteit van natuurverenigingen en overheid’

Vele private eigenaars hebben nochtans de natuur over de generaties heen bewaard en met eigen middelen hersteld en beheerd. De natuur die overgebleven is bij het invoeren van het vroegere natuurdecreet was meestal het gevolg van de standvastigheid van deze mensen.

Alhoewel private beheerders goedkoper (t.o.v. overheidsbudget) konden beheren; hun gronden zonder aankoop aan de overheid konden ter beschikking stellen en zelfs de grondbelastingen betaalden, werden ze nooit erkend en was er geen beleidsinstrument voorzien om hen te betrekken bij het natuurbeheer. In feite werd het beheer door particuliere beheerders systematisch ontmoedigd en het natuurbeheer werd beschouwd als een exclusiviteit van de ‘natuursector’ en de overheid.

‘Discrepantie in subsidieverdeling natuurverenigingen versus particuliere beheerders moest weggewerkt worden’

Deze duidelijke kink in het beleid moest weggewerkt worden. De Vlaamse overheid heeft een steeds beperkter budget, ook voor het natuurbeleid, en moet tezelfdertijd de Europese Richtlijnen over Natura 2000 verplicht implementeren op het terrein met de aanverwante hoge kosten.

Men zag in de private eigenaars – die 650.000 ha eigendom beheren – hard nodig te zullen hebben om dat beleid uit te voeren. Het budget zal nu efficiënt moeten aangewend worden en prioriteiten zullen moeten worden gesteld. Vanaf nu zal er ook een kwaliteitsgarantie zijn en de petitie eist trouwens een ernstige beheersevaluatie, wat logisch is. Dit was eigenlijk al lang nodig, als blijkt dat ondanks het dure natuurbeleid van de laatste jaren de staat van instandhouding van de Vlaamse natuur in het algemeen ongunstig is gebleven.

‘De petitie miskent: er komt meer natuur én natuur in de buurt behoudt alle kansen’

Door nu de private gronden in te schakelen en het voorziene behoud van de hoge budgetten voor verdere aankopen door natuurverenigingen zal veel meer natuur onder beheer komen. Het decreet is duidelijk: ook ‘natuur in de buurt’ kan perfect onder hetzelfde beheer blijven, met dezelfde kwaliteit, al dan niet onder reservaatstatuut.

Landelijk Vlaanderen vindt dat veel punten van de petitie onterecht zijn en ondersteunt de beleidskeuzes van het nieuwe decreet.

 

Philippe Casier                                                          Christophe Lenaerts

voorzitter                                                                    secretaris-generaal

 

Meer informatie?

Volg de discussie op localhost en doe mee!

Download hier de PDF van de brief die werd gestuurd door Landelijk Vlaanderen:

Communicatie reactie petitie natuurverenigingen

Reageer