Bebossing via het Boscompensatiefonds

Elf nieuwe bebossingsprojecten in Vlaanderen dankzij bossencompensatiefonds

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege keurde 11 nieuwe bebossingsprojecten goed, voor een totaalbedrag van 385.913 euro. Het geld komt uit het bossencompensatiefonds, geld dat bedoeld is om ontbossing elders te compenseren. Het zijn projecten van personen die reageerden op de jaarlijkse oproep van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om gronden aan te kopen die nog niet  bebost zijn. Vlaanderen krijgt er zo binnenkort bijna 23 hectare bos bij.

Op vraag van minister Schauvliege lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos een oproep naar privépersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en alle publiekrechterlijke rechtspersonen om op zoek te gaan naar gronden die bebost kunnen worden. Het ANB selecteerde 11 laureaten uit de ontvangen inzendingen. Projecten die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven kregen voorrang, net als projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ). Dat zijn gebieden met unieke topnatuur, die extra aandacht vragen.

De laureaten zijn:

 • Provincie West-Vlaanderen, Kemmelberg: Het project is een uitbreiding van het provinciaal domein de Kemmelberg, verankerd in het geplande (2016) PRUP Kemmelberg. De gronden zijn gelegen in Europees habitatrichtlijngebied en grenzen aan Europees habitat. Naast het versterken van de Europees beschermde natuur wordt ook het bestaande wandelnetwerk opgewaardeerd.
 • Provincie West-Vlaanderen, Gavers: Het project is verankerd in het bredere bosuitbreidingsproject van het provinciedomein de Gavers (belangrijkste groengebied in Kortrijkse regio). De percelen zijn gelegen in de uitbreidingsperimeter opgenomen in diverse provinciale beleidsprogramma’s en opgenomen in het geplande PRUP (2016). Het project heeft naast de ecologische ook een maatschappelijk/recreatieve meerwaarde (aanpalende aansluiting met het provinciaal fietsnetwerk).
 • Aartselaar: De percelen maken deel uit van de realisatie van een recreatief bosgebied, dat een onderdeel is van het RUP dat voor de Reukens werd opgemaakt in 2012. De meerwaarde is vooral recreatief/maatschappelijk. De bewegwijzerde fiets- en wandelroutes behoren tot de routes die in het kader van het provinciaal project ‘Landschapspark Antwerpen Zuidrand’ werden opgemaakt.
 • Sint-Katelijne-Waver: Het project kadert binnen de realisatie van een toegangspoort tot het landschapspark, met bijzondere aandacht voor zachte recreatie, gelegen op de site Muilshoek. De bestemming bosgebied werd verankerd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gasthuisvelden-Donderheide (onlangs goedgekeurd door de Vlaamse Regering).
 • Anzegem: Met dit project wordt een lokale bosuitbreiding gerealiseerd met ecologische (in samenhang met de vallei van de Kasselrijbeek) en maatschappelijke/recreatieve meerwaarde (dicht bij jeugdlokalen, scholen en woonkern).
 • Vzw Plant Een Bos: De bosuitbreiding betreft een onderdeel van het VEN-gebied ‘Vallei van de Bellebeek’ en een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande boskern die zowel binnen als buiten SBZ is gelegen. De percelen palen aan een Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ en maakt deel uit van een groenstructuur die zich langs de Kerlemeersbeek uitstrekt. Er wordt ook een wandellus aangelegd en het bos vormt een versterking van de buffer voor de omwonenden naar de E40.
 • Roland Van Liefde: Met deze bebossing wordt de aanwezige boskern lokaal versterkt en de natuurlijke structuur in het VEN-gebied ‘De vallei van de Perlinckbeek’ ondersteund.
 • De Vair NV: Het project is gelegen in SBZ ‘Bossen en Heiden van Zandig Vlaanderen Oost’, grenzend aan het VEN-gebied De Moervaatdepressie tot Durmevallei, gelegen in ankerplaats en relictzone, aansluitend bij bestaand bos. Europese natuurdoelen voorzien in deze zone de ontwikkeling van een grotere boskern.
 • Kristine Vander Mijnsbrugge: De percelen zijn gelegen in Natura 2000-gebied: ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’, niet aansluitend bij bestaand boshabitat. De meerwaarde van deze bebossing ligt vooral in het ecologische karakter. Ook recreatief is er een meerwaarde: langs de zuidrand van het aan te kopen perceel loopt een bestaand wandelpad dat onderdeel uitmaakt van de bunkerwandelroute.
 • Paul Van den Storm: Het bos zal voornamelijk als buffer fungeren naar de omliggende (industriële) bebouwing en spoorlijn.
 • Evergem: Het project fungeert als buffergebied voor de R4.

In totaal gaat het om een oppervlakte van 22,64 ha en een bedrag van 385.913 euro. Het kleinste project heeft een oppervlakte van  0.52 ha, het grootste 5.07 ha.

De middelen voor deze projecten komen uit het Bossencompensatiefonds. Lokaal wordt er nieuw bos aangeplant, ter vervanging van bossen die elders ontbost zijn. Het vergunnen van een ontbossing is namelijk gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren. Bossencompensatie kan gebeuren in natura, door aanleg van een compenserende bebossing, of via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het Bossencompensatiefonds. Met de middelen van het Bossencompensatiefonds koopt de Vlaamse overheid zelf gronden aan om te bebossen en via deze projectoproep kunnen ook lokale besturen bosuitbreidingsprojecten realiseren.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Katrin Goyvaerts
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel: 02 553 81 06
Katrin.Goyvaerts@lne.vlaanderen.be

Reageer