Het VEN wordt in overdruk op het gewestplan aangegeven en bedekte in 2009, 88.650 ha, voornamelijk in ‘groene’ gebieden. Bij de afbakening rond 2003 heeft men geen financiële compensaties voor de eigenaars voorzien omdat deze gebieden geen ‘als economisch’ beschouwde bestemming hadden.

De oppervlakte van het VEN zal tot 125.000 ha gebracht worden via de ‘afbakening’ (AGNAS). 37.000 ha zullen bijgevolg nog als VEN bijkomen via RUP’s. Het ‘grond- en panden’- decreet van 2008 (zie punt 130) heeft een financiële compensatie ingevoerd voor de gevallen waarin een landbouwperceel een groene bestemming krijgt (natuur, VEN of bos). Deze compensatie geldt evenzeer voor de eigenaar (bestemmingswijzigingscompensatie) als voor de gebruiker/landbouwer (gebruikerscompensatie) en dekt gedeeltelijk de opgelegde ‘groene’ erfdienstbaarheid. Zo eerbiedigen de regels van de nieuwe RUP’s beter de eigendomsrechten.