Het IVON (Integraal Verbindings- en Ondersteunend Netwerk) dient om de natuurgebieden van het VEN zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Natuur wordt verweven met andere functies in agrarische en recreatiegebieden en er gelden enkel voor de overheid algemene bepalingen, maar geen bijkomende rechten en plichten voor de burger. Beheerders worden door financiële tegemoetkomingen wel aangemoedigd om de natuur te helpen ontwikkelen. IVON bestaat uit:

  • De ‘natuurverwevingsgebieden’ die aaneengesloten gebieden zijn waarin hogere natuurwaarden voorkomen waarvan de duurzaamheid kan worden bereikt door een standstill beleid, het in stand houden en herstellen van de waterhuishouding en van het reliëf van de bodem en het onderhoud en de ontwikkeling van natuurwaarden.
  • De ‘natuurverbindingsgebieden’ zijn strook- of lijnvormig gebieden met een aaneenschakeling van kleine landschapselementen van belang voor de migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of de natuurreservaten. De maatregelen in deze gebieden hebben als doel de natuurelementen en de verbindingsfunctie van de kleine landschapselementen te onderhouden en te ontwikkelen. Ook in natuurverbindingsgebieden kunnen, ten aanzienvan de eigenaars, slechts stimulerende maatregelen worden opgenomen, gebaseerd op vrijwilligheid en eventueel gebonden aan premies.

De verplichting om er eveneens een NRP op te stellen werd afgeschaft. De ‘verwevingsgebieden’ worden door het Vlaamse Gewest afgebakend en de ‘verbindingsgebieden’ via RUP’s door de provincies. De reeds afgebakende oppervlakte bedraagt slechts 1.529 ha.