Standpunt Landelijk Vlaanderen: Er bestaat een onduidelijkheid in de officiële definities en kwantificeringen voor het natuurbeheer. Het Vlaamse beleidsplan heeft 50.000 ha als doel voor de oppervlakte onder het concept ‘effectief natuurbeheer’, waarvan ongeveer 40.000 ha nu verwezenlijkt is.

Deze definitie is niet eenduidig. In wetenschappelijke rapporten wordt deze term geïnterpreteerd als ‘alle reservaten, militaire domeinen met natuurprotocol en natuurgebieden beheerd door ANB’. Maar wat dan met de openbare en privébossen die volgens een uitgebreid bosbeheerplan beheerd worden? Of met natuurgebieden die geen reservaten zijn? Of met terreinen beheerd in het kader van een ‘natuurrichtplan’?

Met de nu geldige officiële kwantitatieve doelen wordt verwacht dat de oppervlakte gronden, die onder deze dubbelzinnige benaming beheerd worden, jaarlijks met 3.000 ha verhoogd moet worden. Met een betere definitie voor effectief natuurbeheer en met een beter instrumentarium zouden de betrokken oppervlaktedoelstellingen veel groter kunnen zijn (met inbegrip van uitgebreide natuur- en bosbeheerplannen) zonder dure en
controversiële aankopen.

Het ANB overweegt om een nieuwe indeling van de domeinen te bepalen en af te wijken van de concepten bosreservaten, natuurreservaten, domeinbossen, enz. Het wil een uniform en afgestemd concept ontwikkelen met gradaties in het multifunctioneel beheer of beheer meer gericht naar ecologie of naar sociale doeleinden. Een geïntegreerd beheerplan zou hierin passen, ook voor privébeheer of beheer door terreinbeherende
verenigingen. Dergelijk concept gaat in de richting van de hierboven vermelde wensen.