Het bosdecreet is van toepassing op:

  • alle bossen onafhankelijk van het gewestplan alsook voor de kaalvlakten die voorheen met bos bezet waren;
  • niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos zoals boswegen, brandwegen, aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en ambtswoningen;
  • aanplantingen die in hoofdzaak bestemd zijn voor houtopbrengst zoals populier en wilg, uitgezonderd de korte-omloop-houtteelt buiten kwetsbare gebieden;
  • de open plekken of stroken binnen het bos.