Ten behoeve van het behoud van een gelijkwaardig bosareaal, geldt er een compensatieplicht bij ontbossing. Het voorstel van compensatie wordt bij de vergunningaanvraag gevoegd, maar moet op voorhand ter goedkeuring voorgelegd worden aan ANB. Dit gebeurt gelijktijdig met de adviesvraag voor de ontbossing. Het compensatieformulier vermeldt de te ontbossen oppervlakte en hoe de compensatie zal uitgevoerd worden. Er zijn
3 mogelijke (eventueel gecombineerde) manieren van compenseren:

  • het uitvoeren van een compenserende bebossing;
  • het laten uitvoeren van een compenserende bebossing door een derde die zich hiertoe garant stelt;
  • het betalen van een boscompensatie- of bosbehoudsbijdrage.

Er is geen compensatieplicht voor een ontbossing:

  • waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (zie hierboven);
  • in verkavelingen van na 23/03/2001;
  • van spontaan beboste gronden na 1990 die geen 22 jaar bestaan;
  • om sociale redenen in woningbouw.