Veelgestelde vragen rond Natura 2000

Vragen van leden: ‘De gevolgen van Natura 2000 voor de private eigenaar’

Wat verlangt Europa van Vlaanderen inzake IHD’s?

Europa verlangt van Vlaanderen (België), net zoals van al haar lidstaten dat zij maatregelen nemen tegen de achteruitgang van een aantal belangrijke Europese habitats en daaraan gelinkte soorten (zie bijlagen Habitatrichtlijn), en idem voor vogelsoorten (zie bijlage Vogelrichtlijn). Elke lidstaat is verplicht om SBZ’s voor beide richtlijnen aan te duiden (hiervoor heeft EU regels en criteria voorop gesteld). De lidstaten moeten binnen deze SBZ maatregelen nemen, maar zijn vrij te kiezen hoe. Om de zes jaar moet elke lidstaat haar monitoringsgegevens aan Europa overmaken, hetgeen bewijs moet leveren dat de habitats en soorten tegen 2050 in een wholesale NBA jerseys gunstige staat van instandhouding zullen zijn.

Op welke basis heeft Europa de IHD’s bepaald en wie bepaalt waar welke doelstellingen moeten gerealiseerd worden?

Europa heeft niet de IHD’s zelf bepaald, wel de criteria (areaal, verspreidingsgebied,…) waardoor de lidstaten samen met EU de gebieden van communautair belang hebben aangeduid die dan deel uitmaken van het Europese NatuurNetwerk. In Vlaanderen heeft men samen met de sectoren en met advies van verschillende professoren van de verschillende universiteiten de doelstellingen om te komen tot die gunstige staat van instandhouding herrekend in gewestelijke IHD. Deze IHD werden als het wholesale NBA jerseys minimale noodzakelijke bevonden, waarmee de gunstige staat bereikt kan worden mist ze doelgericht en efficiënt geplaatst worden over de SBZ’s in Vlaanderen. ANB heeft in samenwerking met INBO en andere studiebureau’s deze gewestelijke IHD dan hertaald naar specifieke IHD voor elk SBZ, zodat de GIHD zouden kunnen voldoen aan de gunstige staat tegen 2050.

Kunnen IHD’s niet alleen op gronden van overheid of natuurverenigingen?

Overheid en TBV hebben om te beginnen onvoldoende grond in eigendom om alle hectares op hun eigendom te realiseren. Anderzijds, zoals in vraag 1, zijn ook het verspreidingsgebied, de reeds aanwezigheid van belangrijkste populaties, aaneensluiting van het netwerk, potenties van Why de grond, minimale noodzakelijke oppervlakte voor zichzelf in stand te houden en dergelijke meer van belang. Wel is het zo dat de overheden en erkende TBV, die gesubsidieerd worden voor aankoop, bij wet verplicht zijn om alle potenties op hun terreinen aan te wenden voor te nemen maatregelen in het kader van de IHD. De Europese doelen primeren daarbij op de Vlaamse, maar er wordt wel uitgekeken dat bijvoorbeeld niet de laatste populatie van een vlindersoort teniet wordt gedaan door habitatverandering ten voordele van N2000. Dit werd reeds in rekening gebracht in het proces, voor zover van toepassing.

Wat is de plaats van de natuureigenaar bij de realisatie van de IHD’s?

De natuureigenaar komt in het nieuwe Natuurdecreet op dezelfde hoogte als een TBV. Onze leuze, bekend sinds het protest van het Platform Buitengebied in 2003: ‘gelijke middelen voor gelijke inspanningen’, voor wordt nu geïntegreerd in de Vlaamse wetgeving! De natuureigenaar zal vrijwillig of verplicht moeten bijdragen aan de Europese doelen. De overheid voorziet daarbij in fiscale tegemoetkomingen voor inspanningen en eventueel economische verliezen. De privé-eigenaar moet hierbij ook rekening houden dat hij bij de vrijwillige fase nog inspraak heeft en keuzes betreffende de maatregelen die hij binnen het kader van het Managementplan wenst te nemen; bij verplichtingen in latere fase (als de privésector onvoldoende initiatief neemt voor 2020) zullen onteigeningen niet ondenkbaar zijn en keuzes nihil.

De situatie op het terrein: hoe ziet men een oplossing  voor de problematiek waar de privé-eigenaar mee wordt geconfronteerd: (devaluatie grondwaarde, gebruiksbeperkingen,…)?

Momenteel wordt een werkgroep opgestart om aan de hand van budget, verliesposten, kosten, ed. op zoek te gaan naar de juiste verloning in de vorm van subsidie, per hoeveelheid van een maatregel uit het maatregelenpakket (vb. maaien op nat of vochtige bodem, plaggen, kappen, graven,…). Voor devaluatie van gronden, zal een omzetting van bestemming van bijvoorbeeld agrarisch naar natuur nodig zijn, cheap MLB jerseys waardoor de eigenaar aanspraak zal kunnen maken op een planschadevergoeding. Hiervoor is een proces uitgewerkt binnen een Natura 2000 werkgroep (met aanwezigheid Landelijk Vlaanderen), enkel de details voor definitieve procedure konden nog niet ingevuld worden, gezien de IHD’s onvoldoende ver gevorderd waren.

Wat vindt ANB van de biopolaire aanpak ?

De leuze van ANB is sinds het Natura 2000-proces geworden: samen-beter-meer. ANB beseft maar al te goed dat zij de private eigenaars hard nodig zal hebben om de doelen te realiseren. De private eigenaars moeten zichzelf echter ook willen open stellen voor de nieuwe wind die nu door het toekomstige natuurbeleid zal waaien, mede dankzij Landelijk Vlaanderen en alle ander sectoren, die deze voor Europa unieke samenwerking realiseerden en in de toekomst zullen blijven verderzetten. Natuurbeleid is niet langer een opgelegde zaak van de overheid met enkel advies vanuit de natuursector, maar een geïntegreerd proces waarbij alle belanghebbenden hun stem evenveel doorweegt. Natuur zal nooit een winstgevende situatie worden voor de privé, maar evenmin zullen wij niet meer geconsulteerd worden. Door de decennialange betutteling van het private beheer, zijn de privébeheerders vervreemd geraakt van kennis over natuurbeheer. Daarom zullen aan Landelijk Vlaanderen extra middelen voor capaciteitsopbouw gegeven worden door de overheid, zodat ook de privé-sector gestructureerd wordt en kennis kan vergaren om de efficiëntie bij haar leden te verhogen.

Wat zijn de belangrijkste actuele dossiers voor LV inzake Natura 2000 en IHD?

Landelijk Vlaanderen zal in de toekomst het Natura 2000-verhaal van nabij blijven opvolgen. Momenteel wordt een nieuw ontwerpdecreet natuur, dat een integratie is van het bos- en natuurdecreet, aan de minister overhandigd. Landelijk Vlaanderen heeft de laatste drie jaar in het kader van het Natura 2000-proces gelobbyd voor een evenwichtig natuurdecreet met aandacht voor de private beheerder. Een groot deel van onze voorstellen zullen ook worden opgenomen in de nieuwe natuurwetgeving. Wij houden u in de nabije toekomst op de hoogte Riddim hiervan.

Wat met de toetreding van nieuwe landen, bv. Kroatië?

Op 1 juli trad Kroatië als 28e wholesale MLB jerseys lidstaat toe tot de Europese Unie. Daarmee wordt ook van Kroatië verwacht dat ze vanaf dag één de Vogel- en Habitatrichtlijn implementeert. Na verschillende jaren van voorbereiding op de toetreding, is intussen maar liefst een derde van het land (landoppervlak Kroatië = 56.594 km², ofwel 1,8 keer de oppervlakte van België, maar met slecht 4,3 miljoen inwoners) opgenomen in het Natura 2000-netwerk.

Het landschap van Kroatië bestaat uit drie bio-geografische regio’s. Langs de kustlijn in het westen vindt men de mediterrane regio, waar ondanks het vele toerisme nog veel originele vegetatie bewaard bleef (vooral op de vele eilandjes voor de kust). De kustlijn vloeit al snel over naar de berglandschappen van de alpine regio waar meer dan 9.000 grotten gevonden zijn waarin een uitzonderlijke fauna met nog vele onbekende soorten leeft. Achter de bergen in de noordelijke uitloper van het land vindt ???????? men tot slot de continentale regio (tot dewelke ook het gros van Wallonië behoort), waar o.m. de Donaurivier Durango een van de enige intacte slik- en schorrengebieden herbergt.

Hoewel Kroatië reeds veel gedaan heeft in het kader van Natura 2000, blijken er nog een aantal verbeterpunten naar mogelijke gevolgen voor verschillende sectoren en betrokkenen. Het plan is om binnenkort de dialoog aan te vatten om Natura 2000 bekend te maken en oplossingen te vinden voor lange termijnbeheer door de betrokken beheerders.

Door Valérie Vandenabeele, Project Manager Natura 2000 voor Landelijk Vlaanderen en Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Reageer