INSPIRATIEMOMENT NATURA 2000 IN HASPENGOUW EN VOEREN

Op dinsdag 15 september 2015 vond op het kasteeldomein Duras het inspiratiemoment plaats…

waar de resultaten van het QuickWin NATURA 2000-project werden getoond.Aansluitend volgende een geslaagde netwerkgelegenheid.d volgende een geslaagde netwerkgelegenheid.d volgende een geslaagde netwerkgelegenheid.d volgende een geslaagde netwerkgelegenheid.

Leden van Landelijk Vlaanderen, de Bosgroepen, jagers, omwonenden en sympathisanten waren te gast op domein Duras om zich te laten inspireren door het nieuw gerealiseerde natuurherstel van twee grote vijvers. Dankzij de nieuwe toegankelijkheid voor private eigenaars tot natuursubsidies konden de na-oorlogs aangelegde bronvijvers van de familie opgeknapt worden om opnieuw dienst te doen als leefgebied van talrijke insecten, ongewervelden, amfibieën enz.

Zuid-Limburg herbergt heel wat bijzondere natuur. In de 17 Zuid-Limburgse gemeenten leven, verspreid over acht Natura 2000-gebieden, een veertigtal Europees beschermde dier- en plantensoorten in meer dan 25 Europees beschermde leefgebieden. Ludwig Vandenhove, voorzitter van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren: “Onder het motto ‘samen sterk voor natuur en landschap’ werkt het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren enthousiast mee aan de realisatie van het Natura 2000-netwerk. Samen met de eigenaars en gebruikers van deze gebieden streven we naar Europese topnatuur”.

Het kasteeldomein Duras, met omliggende bossen, graslanden, ruigten en vijvers, is dankzij de eigenaars generatie na generatie een groene oase gebleven in het intensieve landbouwgebied. Het voorbije decennium groeiden de twee bijzonder waardevolle kasteelvijvers echter dicht met boswilgen, waardoor het open water stilaan verdween. Het waterpeil van de vijvers kon niet meer gestuurd worden door een defect in het op- en aflaatsysteem en lekkende dijken. Ook het voormalig hooiland tussen beide vijvers raakte verbost. Om de Europese natuurdoelen aan het historische vijvercomplex op het kasteeldomein van Duras te realiseren, dienden we daarom op vraag van de eigenaar als één van de eersten in 2014 een QuickWin NATURA 2000-project in.

“De focus van de inrichtingswerken lag op vijverherstel maar met bijzondere aandacht voor de aanleg van grasland, ruigten en moerashabitats over een oppervlakte van +/- 10 ha. Eind 2014 werden de dijken hersteld: alle boom- en struikopslag verdween en de dijken werden volledig omgespit en geherprofileerd. Begin 2015 werden de vijvers aangepakt: ook hier werd alle struikopslag met wortel verwijderd, het vijverprofiel hersteld en de op- en aflaten vernieuwd zodat het waterpeil opnieuw gestuurd kan worden. In de voorste zone tussen de vijvers werd het hooiland hersteld zodat een open verbinding tussen de vijvers ontstond. Inrichtingswerken waar tal van bijzonder water- en moerasplanten van profiteren maar ook de aanwezige vleermuispopulaties dankbaar gebruik van zullen maken” zegt An Digneffe, directeur van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Momenteel is dit project succesvol uitgevoerd dankzij de samenwerking met de privé-eigenaar, het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Limburg, Landelijk Vlaanderen en het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos. Daarom organiseerden we op 15 september 2015 een inspiratiemoment om de mogelijkheden voor de realisatie van Europese natuurdoelen op private eigendom in Haspengouw te tonen. Een 40-tal private landeigenaren van andere domeinen in Haspengouw werd ontvangen op het kasteeldomein van Duras. Na het terreinbezoek ontvingen ze de inspiratiebrochure ‘Natura 2000 in Haspengouw en Voeren’ die hen hopelijk inspireert om ook zelf aan de slag te gaan.

Reageer